BELLE U L-MOSTRU

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Belle u l-Mostru


musical ibbazat fuq il-film animat

BEAUTY & THE BEAST

 

Kitba u lirika ta'

TREVOR ZAHRA

 

========================================================

 

JIEHDU SEHEM:   

            Karattri Ewlenin:

 

Belle(tfajla)

Maurice(missierha)

Gaston:(zaghzugh)

Antoine(habib ta' Gaston)

Mostru

Lumier(seftur

Francois: (seftur)

Camille(tifla bint Lumier)

Sur Gerard (librar)

Rene  (furnar)

Tliet Tfajliet (ammiraturi ta' Gaston):

Zeffiena Rgiel (hbieb ta' Gaston) / Gellieda:

Zeffiena Tfajliet (sefturi fil-palazz):

 

----------------------------------------------------------------------------------------

L-EWWEL ATT

 

                                    IL-BELT

 

 

                                    Malli tiftah il-purtiera jitfacca ktieb kbir

                                    fuq forci.  Tifla tersaq tifthu.  Fuqu jibdew jidhru sensiela ta' "slides" waqt li fuq tape jinstama':

 

Narratur:                    F'pajjiz 'il boghod kien jghix Princep zaghzugh.  Kellu dak kollu li tixtieq qalbu: gmiel, gid, setgha... izda kellu nieqsa l-aqwa haga:  l-imhabba.  Qatt ma kien ghadu daq xi tfisser tbatija u ghalhekk la kien jaf ihobb u lanqas kif ikun mahbub.

 

Lejla wahda resqet wara biebu xwejha tallaba. Talbitu jaghtiha loqma hobz u kenn ghal-lejl. Qaltlu li jekk jaghmel din il-karita` maghha hija kienet tirregalalu daqsxejn ta' warda. Imma l-Princep infexx jidhak biha u wegibha li ma kellux bzonn il-ward taghha.  Kien ga se jsabbtilha l-bieb f'wiccha... meta f'daqqa wahda, ix-xwejha tallaba nbidlet f'sahhara ta' gmiel li ma bhalu.

Il-Princep ipprova jiskuza ruhu maghha... imma issa kien tard wisq.

                                    "Bhala kastig ta' l-ebusija ta' qalbek," qaltlu s-sahhara, "minn issa stess inti tinbidel f'mostru, u tibqa' hekk bis-sura ta' bhima sakemm titghallem thobb u xi hadd jaghtik lura mhabbtu!"

 

Imbaghad tatu f'idu l-warda.  "Ha!" qaltlu, "Din il-warda tibqa' friska biss sa ma inti taghlaq il-wiehed u ghoxrin sena.  Wara daz-zmien il-warda tibda tidbiel u tmut.  Jekk inti ma jirnexxilekx tikseb lura s-sura ta' bniedem qabel tmut din il-warda, inti tibqa' mostru ghal dejjem!"

 

Minnufih il-Princep inbidel f'sura tal-biza'. Issakkar gol-palazz tieghu u nqata' ghal kollox mid-dinja ta' madwaru.  Sar bhima feroci u bla qalb.  U z-zmien baqa' ghaddej.

 

                                    -------------------------------------------------------------

 

 

                                    TOHROG BELLE FLIMKIEN MAN-NIES TAL-

                                    BELT

 

                                    KANZUNETTA Nru.1  "IS-SLIEM"

 

Belle:              F'din il-belt,

                        Timxi l-hajja kwieta,

                        Ghax kuljum,

                        hu jum bhall-ohrajn;

                        F'din il-belt,

                        Jghixu wkoll nies kwieti,

                        Jghidu dlonk mas-sebh....

 

Nies:              Is-Sliem - Is-Sliem!

                        Is-Sliem - Is-Sliem!

 

Belle:              Hemm hu l-furnar ghaddej bil-hobz bhas-soltu,

                        Hobz bnin ifuh u ghadu shun,

                        Kull filghodu, bla mistrieh,

                        In-nies tisbah tistennieh,

                        Anki jekk jinzerta l-ksieh!

 

                                    ======== PARLANT : ============

                                   

Furnar:                        Bongu Belle...

 

Belle:              Bongu Rene... xi jfuh il-hobz dal-ghodu !

 

Furnar:                        Dazgur li jfuh.  Qattajna l-lejl kollu flimkien... hu rieqed gol-forn u jiena mqajjem ghassa tieghu.

 

Belle:              Miskin Rene... waqt li ahna reqdin hu dejjem jahdem...

 

Furnar:          Imma issa l-folja tinqaleb.  Issa l-hobz jinbiegh, jitqatta' bicciet u jittiekel, waqt li Rene` (juri lilu nnifsu) jmur jiehu naghsa twila, twila...

                                   

                                   

============ TKOMPLI L-KANZUNETTA: =========

 

Nies:                          Is-sliem! - Is-sliem!

                                    Is-Sliem! - Is-Sliem!

 

Grupp:                        Dit-tfajla helwa kulhadd jafha sewwa,

                                    Kuljum ghaddejja ggorr xi ktieb;

                                    Taqra w taqra bla waqfien,

                                    Sa tal-hrafa ssib it-tmiem,

                                    Tghix mitlufa f'dinja msahhra kollha lwien.

 

                                    Nies lil

                                    xulxin: Is-Sliem! - Is-sliem!

                                    Kif int dalghodu?

                                    Is-Sliem! - Is-Sliem!

                                    Qomt mhux hazin!

                                    Mill-gdid - ghax-xoghol

                                    Hekk hi hajjitna,

Belle:                          Bil-fors xi mkien hemm hajj' isbah minn din!

                                   

                                    ========= PARLANT: ============

 

LIBRAR:                    Bongu Belle...

 

Belle:                          Bongu Sur Gerard.  Gejja sal-librerija tieghek. Hawn ara, kont se ngiblek lura l-

ahhar ktieb li ssellift...

 

LIBRAR:                    (jiehu l-ktieb f'idu).  Imma Belle, ruhi, minghalija dan ga selliftu tliet darbiet ohra!

 

Belle:                          U minn hawn u ftit iehor nerga' nitlobhulek. Ma nixba' qatt naqrah.

 

LIBRAR:                    Tassew?  Mela jekk hu hekk, tista' zzommu ghal kollox.

 

Belle:                          Ghal kollox?

 

LIBRAR:                    Hekk hu!  Il-ktieb hu l-aqwa habib.  Jekk inti

u dan il-ktieb sirtu hbieb hekk tal-qalb, m'ghandi l-ebda dritt li nifridkom.

 

Belle:                          Grazzi Sur Gerard!

 

                                   

========== TKOMPLI L-KANZUNETTA: =======

 

Nies:                          Jisimha "Belle" u tabilhaqq grazzjuza,

                                    M'hawnx isbah minnha f'din il-belt,

                                    Qalbha tajba ma' kulhadd,

                                    Ma tismaghha tgerger qatt,

                                    Tabilhaqq kontrieha zgur ma jghid xejn hadd!

 

Belle:                          Din,

                                    Belt wisq zghira ghalija,

                                    Minghajr l-ebda fantasija mkien!

                                    Jien,

                                    Hajti rrid mimlija,

                                    B'hena sahharija

                                    Li nixtieq insib xi mkien.

 

 

Nies:                          Dit-tfajla helwa kulhadd jafha sewwa,

                                    Kuljum ghaddejja ggorr xi ktieb;

                                    Taqra w taqra bla waqfien,

                                    Sa tal-hrafa ssib it-tmiem,

                                    Tghix mitlufa f'dinja ta' hlewwiet

                                    Mohhha kollu mimli hsibijiet;

                                    Mhux ta' b'xejn hi l-isbah wahda mit-tfajliet

 

 

                                    ****************

 

                                    BELLE U L-LIBRAR JITILQU.

 

                                    JOHROG GASTON MA' ANTOINE

 

Gaston:                      Rajt min ghadu kemm ghadda minn hawn ?

 

Antoine:                      Rene il-furnar.

 

Gaston:                      U min aktar ?

 

Antoine:                      Is-Sur Gerard il-Librar.

 

Gaston:                      U lil min kellu mieghu is-Sur Gerard l-Librar ?

 

Antoine:                      Lil Rene l-Furnar...

 

Gaston:                      Imma kemm tiflah tkun imbecilli!  Li kieku

qghadt attent kif dejjem noqghod jien, kont tinduna li mas-Sur Gerard kien hemm ukoll Belle.

 

Antoine:                      Belle ??? (donnu ma jafx ghal min qed jghid)

 

Gaston:                      Belle.  Eh... Belle... it-tifla  ta' dak l-

izmagat ta' Maurice.  It-tfajla li dalwaqt se tkun il-mara tieghi.

 

Antoine:                      Tassew?  (johodlu b'idu bil-goff).  Nifrahlek

Gaston, sieheb.  U l-bierah stess iltqajt ma' missierha u lanqas qalli xejn.

 

Gaston:                      Ghax ghal issa hadd ghadu ma jaf... lanqasBelle stess.

 

Antoine:                      Kif inhi din?  U jekk Belle ma jkollhiex grazzja...

 

Gaston:                      (jahtfu u jersaq b'wiccu mieghu) X'inhu? X'kont se tghid?

 

Antoine:                      Xejn... xejn... ghidt forsi Belle....

 

Gaston:                      Ma jidhirlekx li Belle hija l-isbah tfajla tal-

Belt ?

 

Antoine:                      Dazgur... dazgur... l-isbah tfajla!

 

Gaston:                      U min hu l-uniku guvni fil-Belt kollha li jixtraqlu biss l-isbah... u l-aqwa u l-ahjar?

 

Antoine:                      Heqq...  naturalment...

 

Gaston:                      Jien!  JIEN!  Iz-zaghzugh li jzejjen it-triqat

li minnhom jghaddi. Iz-zaghzugh li bla m'ghandu tort, qed jaqsam il-qlub tat-tfajliet kollha tal-belt.  Jien... Gaston.  U tahseb inti li Belle ma tixtieqx titlef anki d-dawl t-ghajnejha biex tkun tieghi?  Eh?  EH!!!!

 

Antoine:                      Imma jekk titlef id-dawl t'ghajnejha ma tkunx tista' titpaxxa bik aktar.

 

                                    KANZUNETTA Nru.2 - "GASTON"

                                   

Gaston:                      Sa minn ckuniti jien kont tfajjel hlejju,

                                    U kbirt f'zaghzugh mill-isbah nett,

                                    It-tfajliet kemm jiffullaw,

                                    Hekk kif lili jinnotaw,

                                    Kieku jistghu mieghi kollha jinnamraw!

 

Tfajliet:                      Is-Sliem! - Is-sliem!

                                    Kif int dalghodu?

Gaston                        Is-Sliem! - Is-Sliem!

                                    Ferhan se ntir!

Tfajliet:                      Mill-gdid - ghax-xoghol

                                    Xi gmiel ta' hajja;

Gaston:                      Bis-sahha tieghi tkunu hienja zgur!

 

Tfajliet:                      Gaston, xi hlew, jaqsmilna qalbna,

                                    Gaston, xi gmiel, tassew grazzjuz,

                                    Jigri w jaqbez bla waqfien,

                                    Dlonk issibu kullimkien,

                                    Lesta anki nqajjem l-aqwa rvell,

                                    Lesta anki naghmel mitt appell,

                                    Basta jiehu lili b'martu flok lil Belle !

 

                                    GASTON U ANTOINE JITILQU

 

JASLU BELLE U MAURICE - Maurice mghobbi bil-basktijiet ghall-vjagg.

 

Belle:                          Imma, missier, mhux ahjar stennejt ftit gimghat

                                    ohra... imqar sa ma l-kesha tnaqqas?

 

Maurice:                    Ma nistax ikun... jehtieg nitlaq lejn il-Belt minghajr telf ta' zmien.  Ma rajtux l-avviz fil-gazzetta.

 

Belle:                          Iva rajtu...

 

Maurice:                    (Johrog gazzetta mghaffga mill-but)

Invenzjoni stupenda.  Magna li tahsel, il-platti, tnixxifhom u tillustrahom!  Belle, ruhi, jehtieg naraha llum qabel ghada.

 

Belle:                          Imma missier, ahna x'nambuha magna bhal din?

 

Maurice:                    Mela inti hsibtni se mmur biex nixtriha!  Ma tarax li l-kbir inventur Maurice D'Anton qatt mhu se jaqa' daqshekk fil-baxx li jixtri l-makkinarju ta' haddiehor!  Jiena rrid biss naraha sabiex bis-sahha taghha nkun nista' nipperfezzjona l-invenzjoni gdida tieghi. Imbaghad il-gurnali malajr jinsew il-magna li tahsel il-platti.  Minnufih ilkoll igibu b'ittri kbar:  INVENZJONI BRILLANTI TA' MAURICE D'ANTON....

 

Belle:                          (taqbez tghidha mieghu... b'nuqqas ta' interess):

Maurice:                    ...il-magna li thejjilek il-kolazzjon!

 

Marurice:                    Kull ma trid taghmel huwa li tirregola l-

izveljarin fil-hin li fih tixtieq tqum.  Preciz malli jcempel l-izveljarin il-roti kollha tal-magna jibdew jiccaqalqu.  (johrog disinn kbir mill-but)... l-ewwel jinxteghel il-gass u l-kitla tghalli l-mishun.  Imbaghad jaqa' l-bajd, jinqasam u jinzel dritt got-tagen.  Imbaghad minn hawn.. minn hawn ara, jaqa' z-zalzett go tagen iehor.  Din il-giljottina ckejkna taqsam il-laring min-nofs u dawn iz-zewg roti hoxnin jaghsruh bejniethom u l-meraq jaqa' go dan il-vazett....

 

Belle:                          Sakemm ma jigrix kif gralek id-darba l-ohra....

 

Maurice:                    X'jigifieri?  X'inti thawwad???

 

Belle:                          Meta kollox gara bil-maqlub... il-giljottina faqghet il-bajd u l-laring waqa' jinqela got-tagen...

 

Maurice:                    Propju ghalhekk jehtieg nara l-magna li qed

jirreklamaw.... biex inkun nista' nipperfezzjona.  U issa, Belle, ruhi, se jkolli nhallik... ghax iz-ziemel, miskin zgur iddejjaq jistenna.

 

Belle:                          Oqoghod attent inti w ghaddej mill-bosk...

 

Maurice:                    Mela nsejt li se niehu mieghi l-ixkubetta li vvintajt jien... din li tispara wahidha malli tilmah l-ghawg...

 

Belle:                          Propju minn dik qed nibza'!

 

Maurice:                    Kun imbierka binti... jumejn jew tlieta ohra nerga' nkun hawn....

 

Belle:                          Oqghod attent

 

Maurice:                    Tihux hsiebi....

 

                                    MAURICE JITLAQ...

 

WARA FTIT JIDHLU GASTON U ANTOINE.

 

Gaston:                      (lil Belle)  Ghadni kemm rajt lis-Sur Maurice ghaddej biz-ziemel.

 

Belle:                          Tela' qadja sal-Belt...

 

Antoine:                      Forsi baghat ghalih is-Sultan biex jixtri fi wahda mill-invenzjonijiet stupendi tieghu???

 

Gaston:                      (bla ma jaghti kas ta' kliem siehbu)  U s-sbejha Belle se jkollha toqghod wahidha;  bla m'ghandha 'l hadd min jipprotegiha...

 

Belle:                          Jaqaw qed tahsibni xi tifla zghira li m'ghandix hila niehu hsieb tieghi nnifsi....

 

Gaston:                      Dazgur li m'ghadekx tifla!  Inti issa tfajla... kbira... u tfajliet ta' l-eta` tieghek ikunu diga` gharajjes...

 

Antoine:                      (Lil Belle) Ara Gaston x'inhu helu... idhollu!

 

Gaston                        (Idur b'rabja fuq siehbu)  Inti fittex mur dabbar rasek x'imkien u hallina bi kwieti. Mur... sparixxi...!

 

Antoine:                      Kollox sew... kollox sew!

(Lill-Udjenza:)  Jien biex inhajjarha ghalih, wara kollox.

(Imur fil-genb imma jibqa' jsegwi kull ma jkun qed isir bejn Gaston u Belle).

 

Gaston:                      U nisthajjel inti wkoll tixtieq li jkollok gharus...

 

Belle:                          M'ghandix ghagla...

 

Gaston:                      Dazgur... sakemm ma tiltaqax ma' guvni li jgennek ghal warajh... ma jkollokx ghagla...

 

Antoine:                      (minn taht)  Jien nahseb li mhu se jaghmel xejn.

 

Belle:                          S'issa l-ebda guvni ghadu ma genninni daqshekk.

 

Antoine:                      (minn taht) Smajtha?!

 

Gaston:                      Tassew?  Tassew?  Imma xi tghid kieku... kieku kelli nghidlek li JIEN qed nipproponilek tkun l-gharusa tieghi...

 

Belle:                          Kif?  Int?!!!

 

Gaston:                      Ghandek ragun tiskanta.  Forsi ma thossokx denja li tkun l-gharusa tieghi.  Ghandek ragun. Imma issa hallina minn dan.  (Lehnu jiehu ton ta' formalita`)

                                    Jiena Gaston Ferdinand de Petite, qieghed formalment naghtik l-opportunita` li mil-lum 'il quddiem tkun l-gharusa tieghi.

 

Antoine:                      (Minn taht)  U qis li tghidlu: "merci mon amour!"!

 

Belle:                          Le... ma jistax ikun.  Skuzani.

 

Gaston:                      Kif ma jistax ikun?  X'jigifieri?

 

Belle:                          Ma nahsibx li nhossni migbuda bizzejjed lejk...

 

Gaston:                      Kif??? Inti daqshekk bla mohh li tasal taghti bis-sieq lil xortik?  Min jaf kemm hawn tfajliet li jghiru ghalik... li lesti jitilfu d-dawl t'ghajnejhom u s-smigh kollu ta' widnejhom biex ikunu tieghi.

 

Belle:                          Tajjeb.. mela mur sib dawn it-tfajliet ghomja u torox u hu lilkom.  Sahha.

 

TITLAQ - GASTON MITLUF FIR-RABJA

 

Gaston:                      (Idur fuq Antoine, imma dan malli jinduna li Gaston riesaq ikellmu jaghmel ta' bir-ruhu kien aljenat)

                                    Smajtha?

 

Antoine:                      X'gara?  Lil min?

 

Gaston:                      Lil Belle!!

 

Antoine:                      Kollox sew?  Ghal meta se titgharrsu?

 

Gaston:                      Tfajla ngrata u bla qalb.  Taf x'kellha l-wicc tost tghidli?

(Jimitaha:)  "Ma nahsibx li nhossni migbuda bizzejjed lejk!"

 

Antoine:                      Tassew?  X'wahda din kemm hi bla qalb.

 

Gaston:                      Ingrata!

 

Antoine:                      Kif jista' jkun li l-kbir u s-sbejjah u l-famuz Gaston qatt jigi rrifjutat minn tfajla?!  Din vergonja!  Tragedja.

 

                                    JIBDEW DEHLIN L-IRGIEL

 

                                    Qatt ma nstema' skandlu akbar minn dan.  Kieku

kont jiena kont inhossni milqut bi stallett hawn... hawnhekk ara go nofs qalbi...

(In-nies iduru skantati madwar Antoine)

u ninzel gharkobbtejja u nhalli demmi kollu hiereg mill-ferita u nintelaq ghal mejjet hekk... fl-art...

 

Ragel.1                        X'wahda din... xi gralek Antoine ?

 

Antoine:                      (Iqum mill-art bi tbissima)  Jien?  Xejn. Gaston miskin... ghadu kemm ippropona lil Belle u rrifjutat imhabbtu!

 

KULHADD:                Hiii... x'wahda din.

 

Ragel.2                        (Lil Gaston)  Tassew Gaston ?

 

Gaston:                      Halluni... tlift giehi kollu.

 

Ragel.3                        U ejja Gaston, hallik mill-hmerijiet.

 

Gaston:                      Iva, tlift giehi!

 

Ragel.4                        X'inti tghid... x'wahda din!?

 

Antoine:                      Halluh..!  Ma smajtuhx x'qal?  Tilef giehu!

 

Gaston:                      Qatt ma bsart li jezistu tfajliet dashekk bla qalb...

 

Ragel.1                        U iva... hawn tant imgienen ghal warajk...

 

Ragel.2                      &n