GENERATION - X

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Generation-X


GENERATION - X

 

Kitba ta’

Trevor Zahra

b’kollaborazzjoni ma’

Mario Azzopardi

 

 

Jiehdu Sehem:

 

Cabaret (prezentatur) ..............................................................................................

 

Xark (ragel ta’ mezza eta’... neguzjant).....................................................................

 

Freddie (segretarju fidil tieghu) ................................................................................

 

Prezentatrici (tfajla fuq ruhha) .................................................................................

 

Genituri Nisa: 1...........................      2.............................    3..........................................

 

Cheryl .............................................  Arnold ......................................................

 

MISS - 1...........................................  TFAJLA - 1 ..............................................

 

MISS - 2 ..........................................  TFAJLA - 2 ..............................................

 

GUVNI ............................................ 

 

GRUPPI TA’ TFAJLIET/ GUVINTUR ....................................................................

 

..............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           

CABARET          Allegrija sinjuri, allegrija!  Wara l-bieb, bil-qieghda fuq l-ghatba, ghadni kemm iltqajt ma’.....  le le mhux ma’ Antonio Sabato... iltqajt mat-Tielet Millenju!  Iva sinjuri smajtu sewwa.  It-Tielet Millenju!  Dalwaqt iqum b’sahna minn fuq l-ghatba u jitfa’ l-bieb gewwa.  Hekk hu sinjuri.  Jitfa’ l-bieb gewwa l-istess bhalma kien ghamel Gahan.  (Insomma mhux ezatt, ghax dak kien qala’ l-bieb u kaxkru warajh).  Imma issa hallina minn Gahan.  La darba t-Tielet Millenju qieghed wara l-bieb, jaqbel li nhejju ruhna sewwa, biex meta jasal isibna in form.  Sinjuri, ma nhallux lit-Tielet Millenju jitkaza bina.  Jehtieg jintebah li ahna generazzjoni gdida.  Kollox modern u sofistikat.  Mo-dern-u-So-fis-ti-kat!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Kor ta’ tfajliet u Guvintur:

 

FLIMKIEN        Ahna t-tfajliet u l-guvintir tal-Generation-X.  Tafu l-ghaliex jghidulna hekk?  Le?  Your business!  Ahna l-generations tad-discos:

                            Dixies, Slimmers, Fellow-Rockers, Rambo, Ghost Busters, Show-Case-Trim, Bummer 5!

 

GUVNI-1            Biex niehdu ftit buzz, il-lejla ghas-Sleazer imbaghad ghall-Jives.

 

TFAJLA-1          Jeans Weasel  Lm30 stonewashed, biex Jason l-Ghadmu jiffansjani. Qmis, dublett u zarbun Fleeplay Lm120.  Nofshom silifhomli Martin is-Sigarru u ma nafx meta se naghtihomlu lura.

 

TFAJLA-2          Zarbun Dr. Gartin ma sibtx ghax saqajja zghar.

 

TFAJLA-3          Kalibu’ bil-pineapple 1.75 jew tintefa’ fuq il-vodka bil-lime 1.80.

                            Il-lista fancy u l-but irid ikun fond hafna.  Billy l-Baby Elephant xtrali Timar bil-Coke.  Xebghu Denikin bil-Lm1.75 u hallasli kollox James il-Killu.

 

GUVNI-2            Zarbun designer, man.  Bounty Jack Lm35

 

TFAJLA-4          Doctor Gartin, bil-hadid u bil-ponta, jekk joghgbok.  How much?  Lm45.  Thanks u hallik mill-ircevuta tal-VAT.  Biha u minghajrha xorta.

 

GUVNI-3            Jeans Fiammini jew Bajfil - Lm25 ...u ha nghidlek... iggiddimt biex xtrajtu!

 

TFAJLA-5          Dungerees size 24.  Wine, jekk joghgbok, ghax faqgha.  Ohti xtrat l-abjad imma jien irridu differenti.  Percy l-Brosnan qalli:  “Il-hanina dinja kemm jixraqlek!”  Ippakkjah please.  Kemm?  Lm25?  OK, hadtu.

 

FLIMKIEN        Ahna tal-Generation-X.

A                          Tad-Diexy u s-Slimmers.

                            Tar-Rocker u Stickers.

B                          Id-drink Kalibu’

                            U l-life fil-Bambu’

A                          Tal-voka bil-coke

                            U l-qomos tal-Bloke

B                          We’re nice dolls ’n guys

                            And we’re full of spice

 

Flimkien              Ahna Generation-X.  Tal-Weasel u d-Disco. Ghandkom permess tisolhuna !

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                        Fl-Ufficcju tax-Xark:

 

                            Ix- “Xark”  jidhol in-xena, ifaqqa’ subghajh u ma’ kull tifqigha jaslu tfajliet (b’ilbies modern u attraenti) inezzghulu l-lobbja, il-kowt, ix-xalla u jdendluhom f’posthom, ipoggulu s-sigarru go halqu, jixeghluhulu.... kollox mekkaniku donnu ritwal li ilu jsir iz-zmien.

                            Meta jlestu, Xark ikeccihom b’tixjira ta’ idu, ipoggi wara l-iskrivanija u jsejjah...

 

XARK                Freddie... Freddie

 

                            Jidhol is-Segretarju tieghu b’mazz karti u files f’idejh.

 

XARK                Il-figuri!

 

                            Segretarju jnewwillu l-karti.  Xark jispezzjonahom u ma’  kull karta li jqalleb izid ikemmex xofftejh.

 

XARK                Mhux bizzejjed!  Mhux bizzejjed!  Dax-xahar sejrin hazin.

 

FREDDIE            Hekk deherli jien ukoll....

 

XARK                X’deherlek ?

 

FREDDIE            Li sejrin hazin !

 

XARK                (Jahtfu)  U bqajt b’idejk fuq zaqqek!!

 

FREDDIE            Le... le ma tarax ... hadt hsieb inzidu r-reklami... u bdejna naghtu hafna rigali..

 

XARK                Mhux bizzejjed.  Taf kemm investejna flus fl-importazzjoni, hux?  U taf ukoll li hemm min qed jipprova jidhlilna fil-ghalqa... jikkompetilna bil-goff.

 

FREDDIE            Iva Xark... imma l-prodotti taghna superjuri...

 

XARK                Tkux imbecilli!  Ahna rridu naghmluhom superjuri. Ahna!

                           

 

                            KANZUNETTA Nru.1

                                                                        (Xalata Kemmuna)

 

XARK                Jekk  prodott hux veru fin

                            Hux O.K. jew hazin,

                            Hadd mhu lest jahli l-hin,

                            Hadd ma juri nteress;

 

                            ’Kk ma jkunx hemm pubblicita’,

                            B’hafna hsieb... b’serjeta’,

                            B’hafna hoss... b’varjeta’,

                            W ibqa’ cert ikun success.

                            RIT: Nuruhom nies famuzi w maghrufin,

                                                Sinjuri sew u lkoll helwin;

                                                Juzaw il-prodott taghna w taghna biss

                                                Wisq imfittxija min-nies tal-mument;

                                                Biex tkun famuz... u turi ’l int grazzjuz,

                                                Aghmel bhall-massa... taghtix kas tal-flus!

 

FREDDIE            Fir-reklami ssib kull hin

                            It-tfajliet ikoll helwin,

                            Kollha jharsu mbissmin

                            Kollha b’figure ... xi hlew !

 

                            U l-istess il-guvintur,

                            Qalbek jaqsmulek zgur,

                            Fuq daqsxejn ta’ mutur,

                            Lit-tfajliet qed jistennew.

 

FLIMKIEN                RIT:    Nuruhom nies famuzi w maghrufin,

                                                Sinjuri sew u lkoll helwin;

                                                Juzaw il-prodott taghna w taghna biss

                                                Wisq imfittxija min-nies tal-mument;

                                                Biex tkun famuz... u turi ’l int grazzjuz,

                                                Aghmel bhall-massa... taghtix kas tal-flus!

 

                            Fir-reklami ssib kull hin

                            It-tfajliet ikoll helwin,

                            Kollha jharsu mbissmin

                            Kollha b’figure ... xi hlew !

 

                            U l-istess il-guvintur,

                            Qalbek jaqsmulek zgur,

                            Fuq daqsxejn ta’ mutur,

                            Lit-tfajliet qed jistennew.

                                                                        MUZIKA

 

XARK:                ’Kk ma jkunx hemm pubblicita’,

                            B’hafna hsieb... b’serjeta’,

                            B’hafna hoss... b’varjeta’,

                            W ibqa’ cert ikun success.

                            W ibqa’ cert ikun success.

                            W ibqa’ cert ikun success.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CABARET          U Freddie f’daqqa wahda ftakarli hu kellu rasu u go din ir-ras kellu mohh u dan il-mohh xoghlu suppost hu li jahseb.  U hekku, sinjuri, Freddie beda jahseb.  U gietu idea tajba:  l-INTERNET.  Freddie halla lil kulhadd jidhol jorqod, ghamel stanjata kafe’, xeghel il-kompjuter u --Cluff-- dahal go l-Internet.  U beda jfittex.

                            Imma, imsejken Freddie fuq l-Internet sab hwejjeg li xejn m’ghogbuh.

 

                            Johorgu numru ta’ annimali ( fniek, klieb u grieden) flimkien ma’ ragel liebes ta’ bojja.  Waqt li l-vuci tghid dan li gej, l-annimali u l-bojja jaghmlu mima.

 

VUCI                  “L-Annimali jsofru martirju minhabba t-testijiet tal-kosmetici.”

                            Ta’ kull sena madwar 14-il miljun annimal jinqatlu b’mewt mill-aktar harxa minhabba testijiet ta’ kosmetici li jsiru fuqhom.

                            Fniek jinfethulhom ghajnejhom u jisprejjawlhom go fihom likwidi irritanti.

                            Sustanzi tossici jigu ppumpjati go l-istonku taghhom jew minn toqob li jsirulhom f’gerzumthom.

                            U l-annimali jwerzqu u xi whud sahansitra jiksru l-gewza t’ghonqhom bil-genn li jaqbadhom....

 

                            JIDHOL FREDDIE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FREDDIE            Iskot... bizzejjed.

                            (taparsi bi swied ta’ qalb)  Qed inhoss qalbi tinghafas.

                            Imma aktar inhossha tinghafas jekk il-pubbliku jsir jaf b’dan kollu!  Dan l-Internet ukoll... kemm jindahal fejn ma jesghux.  U wara kollox jien x’ghandi bzonnu ta’ l-Internet.  Jien ghandi mohhi.

                            (B’lehen ta’ stupidu:)

                            Seduction ... l-After Shave Lotion infittex minn kulhadd. Seduction... igieghlek thossok frisk, nadif, b’sahhtek.. u fuq kollox... attraenti.

                            Seduction... jinbiegh mill-hwienet ewlenin kollha.  Seduction.

 

                        Jidhol XARK irrabjat.

 

XARK                Zommu kollox.  Ieqaf.  Din hija l-pubblicita’ li suppost organizzajt??  Warrab min-nofs.  Take Two!

 

                            Tfajla u guvni jizfnu mar-ritmu ta’ muzika suggestiva, il-guvni pjuttost statiku waqt li t-tfajla ddur mieghu u “xxammem”.

                            F’salt wiehed il-muzika tieqaf hesrem... Vuci hoxna... femminili... tinstama’ tghid:

 

                            “SEDUCTION” the taste of my man!  (Jew xi frazi simili)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CABARET          Izda sinjuri, issa wasal il-waqt li nintroduckom mal-karattri favoriti taghna.  Imma... ghandkom tkunu tafu li dawn huma kemmxejn misthija u jekk ma taghtuhomx capcipa ma’ johogux.  Isa sinjuri.. capcipa.

 

                            Wara c-capcipa Cabaret jmur fil-kwinti u taparsi jkellem lil dawn il-karattri.

 

                            Tajjeb hekk?  Le?

 

                            Sinjuri, qed jghiduli li jridu xi haga ahjar.  Ara kif naghmlu.  Nghidilkom wiehed-tnejn-tlieta u mat-tlieta kulhadd jghajjat CHERYL.  U mal-kelma Chyrel, capcipa kbira.

                            Kollox sew?  Mela... wiehed... tnejn... tlieta.

 

                            Tohrog Chyrel.  Cabaret isellmilha u jidhol ’il gewwa.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHERYL            Iddecedejt li nohrog not because of your applause, imma biex niccaraw ftit dil-bicca dwar ismi.  Since you know li ismi huwa Cheryl, allura you ought to know li kulhadd jafna bhali l-Gender Bender.  An’ I prefer this pet-name, man !  It suites me!

                            I’m 15!  Il-boys kollha they’re always betting on me... biex jaraw min ghandu hila jaqbad mieghi.  Imma they just lose every single bet, ghax jien, man, nohrog ma’ min niddeciedi jien. 

                            I like hipsters and cropped tops (biex tkun tista’ tidhirli l-belly button eccezzjonali li ghandi).  Saturday night I wear my  mini-skirt u qmis inkaxxata mieghi, kemmxejn tleqq.  Qatt smajtuhom jghidu li s-Sibt flghaxija Paceville there’ll lots and lots of water puddles?  Dawk kollha minhabba fija, ghax malli l-guvintur jarawni... jinhallu!

                            My favourite pop-star is Peter Andre ghax id-diska Mysterious Girl iggenninni.  And besides  Peter Andre ghandu gisem u hadd ma jizfen it-techno-pop  daqsu.  U biex inkun ghidtilkom kollox I also like Take That and Spice Girls.

                            Kuntent issa, man?

 

                            CHERYL tidhol ’il gewwa

                            Min-naha l-ohra jitfacca CABARET donnu qed itir gos-shab.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CABARET          Tkellmunix... halluni ftit wahdi... hekk... nimmedita.

                            Hmmm... x’tifla dik!  Ikollna nammettu sinjuri... She’s got class!

                            (jibdel it-ton ta’ lehnu).

                            Imma intom it-tfajliet m’ghandkomx ghax tiddizappuntaw ruhkom.  Ghalikom ghandna wkoll xi haga specjali.  Kaxxa nfernali sinjuri, ippakkjata u ssikkata, imma malli tifthilha l-ghatu... PUFFF !  Terremot.

                            Ghalikom sinjuri, iz-zaghzugh tas-sena, li minhabba fih tghidx kemm tfajliet qed jibilghu containers shaha ta’ kalmanti, il-guvni cool li b’sidru miftuh se jiffaccja t-Tielet Millenju.

                            Ghalikom sinjuri.... ARNOLD!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Johrog ARNOLD    letargiku ghall-ahhar.  Idejh fil-but u donnu bil-kemm ghandu aptit jiccaqlaq.

 

ARNOLD            Hawn.. kollox sew ras?  I’m called Arnold.

                            (jieqaf u jiccassa lejn xi hadd mill-udjenza).  Yea... Arnold jisimini, trid xi haga jew?  Arnold... just plain and simple Arnold... and no connections with Schwarzenegger.  La jimpurtani minnu u lanqas ma nghir ghalih. 

                            Jiena ghandi fifteen years, erba’ xhur, hamest ijiem u...

                            (ihares l