Il-GRAJJA tal-GUNGLA

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Il-Ġrajja tal-Ġungla


mill-ktieb ta’

Rudyard Kipling

u l-film animat ta’

The Jungle Book

 

adattament bil-Malti ta’

Trevor Zahra

 

 

 

Jiehdu Sehem

 

 

Mowgli (tifel)       

Bagira (pantera)

Kaa (serp)     

Balu (Ors)   

Xierkann (Tigra)

Ir-Re Lui (Orongutang)

Il-Kurunell Hati (Iljunfant)

Erba’ Vultures

Tifla 

Grupp ta’ Iljunfanti

Grupp ta’ Xadini

 

-----------------------------------------------------------------------------------

XENA 1

                                                Full stage

                                                            PURTIERA SEWDA

                                                            TLIET  sigriet fin-nofs fuq il-parti ta’ wara

________________________________________________________

 

                            Overture flimkien ma’ zfin.  Wara ftit, maz-zeffiena jinghaqad MOWGLI.  Waqt li l-muzika tkompli sotto voce u z-zifna tizviluppa     f’ moviment hafif, jitfacca BAGIRA.

 

BAGIRA                  Kulhadd kuntent!  Hemm arahom, jizfnu u jaqbzu bla hsieb ta’ xejn.  Sa ftti ilu jien ukoll kont bhalhom;  imma... xi trid taghmel... sibt ruhi f’bicca nkwiet li xejn ma kelli bzonnha.

                                Jiena Bagira... kif tistghu taraw: pantera.  Kont jien li sibt lil dak it-tfajjel meta kien ghadu tarbija, abbundunat hawn fil-gungla.  Gietni hniena minnu u mort hadt ghand il-lupi biex irabbuh huma.  Dawn laqghuh bil-ferha u tawhl-isem ta’ Mowgli.  Kollox mexa harir... propju sa ftit jiem ilu.  Sirna nafu li fl-inhawi taghna wasal Xerkann.... it-tigra... annimal kiefer li joqtol kull bniedem li jara.  Issa Mowgli kiber, u l-Lupi ddecedew li l-gungla m’ghadhiex tghodd aktar ghal Mowgli.  Qaluli jehtieg jibda jghix mal-bnedmin bhalu.

                                Baghat ghalija l-Lupu l-Kbir u qalli:  “Bagira... int kont li gibtu u int jehtieg tiehdu lura fil-villagg!”

                                Dik hi kollha.  Lanqas ftit tal-karita’ ma tista’ taghmel.  Xehtuli dil-bicca xoghol fuq spallejja u telquni.  Mowgli zgur qatt mhu se jaccetta li jitlaq mill-gungla;  u fuq kollox....  lil Mowgli nqisu bhallikieku ibni stess.  Ma nafx kif se ninfired minnu.

                               

                            Zeffiena jitilqu u MOWGLI jibqa’ wahdu.

                            Jintebah b’BAGIRA.

 

MOWGLI                Hawn Bagira?  Fejn se mmorru nilaghbu llum?

 

BAGIRA                  Illum?  Hmmm iva... illum kont qed nahseb li naqbdu t-triq biex immorru f’post ’il boghod hafna.

 

MOWGLI                (Eccitat bil-ferh) Fejn hemm l-ghadira l-kbira?

 

BAGIRA                  Aktar ’il boghod...

 

MOWGLI                Naqsmu l-pjanura tal-qasab ?

 

BAGIRA                  U nibqghu sejrin aktar ’il boghod.  Post tassew sabih... ghalik.  Post tal-holm!

 

MOWGLI                Mela zgur qatt ghadna ma morna f’dal-post!

 

BAGIRA                  Le... qatt ghadna ma morna.

 

MOWGLI                Hux x’gost!  Ara meta nigu lura kemm se jkolli x’nirrakkuntalhom lil-lupi ?

 

BAGIRA                  (Imbarazzat)  Hmmm... iva... dazgur, dazgur ... meta tigi lira!

 

MOWGLI                Xi gralek, Bagira?  Donnok xejn m’inti f’sikktek!  Ara issa mhux l-ewwel webbiltni, imbaghad jerga’ jibdielek, tafx!

 

BAGIRA                  Le... le.. m’ghandi xejn.  Ara ejja ma nitilfux aktar zmien...

 

                            Jidhol  KAA s-serp.

                            Tinstama’ ftit muzika minn “Trust in  Me”

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Xena 1- A           

________________________________________________________

 

KAA                        Ara ’l min qed nara dalghodu.  Is-ssssliem ghalihom.  Kif inti Mowgli?

 

MOWGLI                Jien u Bagira se mmorru vjagg f’post ’il boghod.

 

KAA                        Posssst ’il boghod?  Dan fejn sssssejrin Bagira ?

 

BAGIRA                  Hmmm... se mmorru.. se mmorru..... se mmorru f’post ’il boghod.

 

KAA                        (Lil Bagira waqt li jaqbad driegh Mowgli)  Tridx thalli lil Mowgli fi hssssiebi ? Jien naf x’ghandi naghmel bih.

 

BAGIRA                  (Jahtaf lil Mowgli)  Dazgur li taf  x’ghandek taghmel bih.

 

MOWGLI                Ghax ma tigix maghna, Kaa ?

 

BAGIRA                  Ma jigi xejn!!!  Kaa ghandu x’jaghmel hafna.

 

KAA                        Nahseb aktar insib x’naghmel kieku kellu nigi passssss maghkom.

 

 

MOWGLI                (lil Kaa -- irrabbjat)  Inti jaqaw tridni nqaxxrek haj?  Inti oqoghod hawn.  Ahna ghandna bizzejjed x’naghmlu.  Ejja Mowgli tlaqna.

 

                            Bagira u Mowgli Jitilqlu

 

KAA                        Ma nafx ghaliex lili kulhadd jahseb hazin fija.  Aktar ma jiena sincier, onest, gentili u grazzjusssss... aktar naqla’ fuq wicci.  Morru morru ma gara xejn.  Imma ma ndumux ma nergghu niltaqghu.

 

                                KAA jitlaq. MUZIKA.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

XENA 2        Tinzel il-purtiera tan-nofs

                                                            Jinzlu wkoll ZEWG sigriet quddiemha

______________________________________________________________________

 

                            Jidhlu BAGIRA u MOWGLI

                               

BAGIRA                  Jaqbel nieqfu nistriehu hawnhekk ghal-lejl.

 

MOWGLI                Ghadek m’ghidtlix fejn se mmorru ?

 

BAGIRA                  M’hemmx xi nghidlek.  Issa la naslu tara b’ghajnejk : post mill-isbah.  Adattat ghalik.  U issa hallini ghax inhossni ghejejt.

                                (jitkebbeb u jibda diehel fin-nghas)

 

MOWGLI                Qed tixjieh Baggy-Boy!  Jien ghadni nhossni niflah nimxi lejl shih...

 

BAGIRA                  (nofsu rieqed) Hmmm... norqod lejl shih.

 

MOWGLI                U ma niqafx qabel ma naslu f’dak il-post tal-holm...

                               

BAGIRA                  (jhewden) Post tal-holm....

 

MOWGLI                Ga qed nimmaginah quddiemi... b’ghajnejja maghluqin.

 

BAGIRA                  ...ghajnejja maghluqin.

 

MOWGLI                (ihares lejn Bagira)  Hemm hu... raqad!  Imma jiena m’ghandix nghas.  Ej’ Bagira... mela inti hekk... taqbad u torqod qisek annimal.  Hmmm skuzani, mhux biex noffendik!  (Bagira jibqa’ rieqed).  X’taghmel?  Nahseb li jaqbel nipprova norqod jien ukoll.  (Jitkebbeb hdejn Bagira.  Wara ftit jidhol jaghlaq ghajnejh u jorqod).

 

                            Jidhol KAA

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Xena 2- A           

______________________________________________________________________

 

KAA                        Hmmm... ssssibthom sa fl-ahhar.  Mela sewwa smajt.  Lil Mowgli se jiehdu lura fil-villagg tal-bnedmin.  Imma ghalfejn dil-battikata kollha. Jien nista’ niffrankahielhom.  Tifel bhal dan... tari.. delizzjuzzzz...

 

                            Jersaq lejh, imma MOWGLI li jkun ghadu ma dahalx sew fin-nghas, jistenbah b’hasda.

 

MOWGLI                X’gara.. hawn x’inti taghmel ?

 

KAA                        Kont ghaddej minn hawn... u... u... gejt nara hux kollox sew.  Skuzani li qajjimtek.  Orqod... erga’ orqod.

 

MOWGLI                Nahseb li aktar ghandi guh milli nghas.  Fil-fatt qed ninnota li llum ma tantx kilt.  Forsi bl-eccitament tal-vjagg.

 

KAA                        Imma meta jidhol il-lejl, kulhadd suppost li jorqod.

 

MOWGLI                Mela kif inti ghadek imqajjem ?

 

KAA                        (Kaa jidhak b’malizzja).  Tassew tifel spirituzzzzz!  Imma jiena serp u ahna s-sriep inbatu bl-inssssomnja.  Ara Mowgli, ha noqghod hawn hdejk.... u nkantalek bil-vuci helwa tieghi, u tara kif malajr jaqbdek nghas tant hlejju li thossok miexi fuq is-shab.

 

MOWGLI                Inti? Ha-ha-ha... mela inti taf tkanta?  X’kull wahda wkoll!

 

KAA                        Iskot, ghax tqajjem lil Bagira, miskin... u dak ara kemm ilu jimxi.  Ghandu bzonn lejl mistrieh.

 

MOWGLI                Kanta... kanta... ha naraw ftit x’vuci ghandek.

 

                            Waqt il-kanzunetta, MOWGLI jaqbdu nghas, jittewweb, jitmattar...ecc.  Imma ma’ tmiem il-kanzunetta, meta KAA jkun se jinxtehet fuqu biex jieklu, MOWGLI jiccaqlaq, jaqa’ fuq BAGIRA, dan iqum b’hasda u KAA jispicca taht nett mghaffeg.

 
   

 

 

              Kanzunetta - 1 (serp)

                                                                                    (Trust in Me)

 

Hawn jien hdejk,

Fejn riglejk,

Halli n-nghas

Jersaq lejk;

 

Tahseb xejn,

M’hawnx inkwiet,

X’telqa thoss,

F’dan is-skiet;

 

    Kollox jinhall quddiemek,

    Ma tafx sew fejn tinsab,

    Thossok stordut, helu, helu qed teghreq gos-shab.

 

Hawn jien hdejk,

Nosservak,

Minn kull gwaj,

Niskansak.

----------------------------------------------------

                                                                Thoss zanzin

                                                                Go widnejk,

                                                                Orqod, strieh,

                                                                                  Hawn jien hdejk....

 

BAGIRA                  (Iqum mahsud bla ma jaf sewwa sew x’inhu jigri)

                                Hawn x’inhu jigri ?  Wasla Xerkann?  Hawn xi Haina?  Xi Hanzir Selvagg ?

 

KAA                        Ajma... farraktuli s-sinsla ta’ dahri ?

 

BAGIRA                  (lil Kaa)  Hawn x’inti taghmel ?

 

MOWGLI                Kien qed ikantali biex norqod.

 

BAGIRA                  Eh iva.. (lil Kaa)  X’kont qed tkantalu ?

 

KAA                        Hennejt ghalih.. ghax.. ghax ma kellux nghas.  U miskin... kellu l-guh.

 

BAGIRA                  Hmmm... jien akatr nahseb li inti kellek il-guh.

 

KAA                        Ajma dahri.  Nahseb li caqlaqtuli l-ilma ta’ widnejja ghax qed nara kollox idur bija.

 

BAGIRA                  U jekk se tibqa’ hawnhekk ftit iehor mhux l-ilma ta’ widnejk biss se ncaqlaqlek, imma qalbek ukoll.

 

 

KAA                        Kollox sew.. kollox sew... arani sejjer.  (Lil Mowgli)  Nawguralek li tkun kuntent fil-villagg tal-bnedmin.  Ajma l-mudullun tas-sinsla !

 

                                KAA JITLAQ IZAPPAP.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xena 2- B           

______________________________________________________________________

 

MOWGLI                (lil Bagira... irrabjat)  X’inhi din tal-villagg tal-bnedmin ?

 

BAGIRA                  (ikkonfondut)  U ma tafx int Kaa kemm ihawwad.  Tafx li dak kien se jipprova jieklok hux ?

 

MOWGLI                Eh iva, ihawwad?  Mela dak hu dan il-post sabih... post tal-holm li trid tohodni fih.

 

BAGIRA                  Mowgli, ismaghni sewwa.  Fil-gungla ghadu kemm gie lura Xerkann....it-tigra... u dak ma jistax ghall-bnedmin.  Ma nghidlekx kemm-il wiehed qatel.  Qaluli li... li.. ga sarjaf bik.

 

MOWGLI                Jien minix se nibza’ minn bicca tigra !

 

BAGIRA                  Bicca tigra!!  Dazgur!!  Qed tghid hekk ghax ghadek qatt ma rajtu.  Xerkann huwa l-aktar annimali kattiv u feroci li qatt deher.  Hadd mhu kapaci jiqaflu.  L-uniku post fejn ma jsibekx huwa biss fil-vilagg tal-bnedmin.

 

MOWGLI                Imma jien rrid nibqa’ hawn .... maghkom.

 

BAGIRA                  Mowgli, inti taf kemm inhobbuk.  Imma wara kollox inti bniedem... u qed tikber.. postok m’ghadux aktar maghna.

 

MOWGLI                Ma jimpurtanix.  Jiena minix se niccaqlaq minn hawn.

 

BAGIRA                  (jibda jitlef sabru)  Mowgli.  Ikollok tisma’ minni.  Il-Lupu l-Kbir iridek tmur fil-villagg.

 

MOWGLI                Imma jien hawn irrid nibqa’.  Arani tlaqt lura.

 

BAGIRA                  Mowgli... ejja ’l hawn.

 

                            Jitilqu jigru wara xulxin.

                           

                            Jidhol Xerkann

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xena 2- C           

______________________________________________________________________

 

XERKANN              Hmmm.... mela sewwa qaluli.  (ixammem b’makakkerija) Tinxtamm sewwa riha tieghu.  Shuna... tiftahlek l-aptit... tfuh!  Ferh ta’ bniedem tari baqta!  Mhux soltu li hawn... fil-gungla... jkun hawn ferh ta’ bniedem... wahdu.  Okkazjoni unika.  Xerkann ma tantx ihobb jitlifhom okkazjonijiet bhal dawn!

                                (Jibdel it-ton ta’ lehnu... Rabja)  M’hawnx aghar mill-bnedmin.  Jigu ghalina bl-armi qerrieda taghhom u jonsbuna.  Mhux biex jieklu u jkunu jistghu jghixu.  Jeqirduni ghall-gost... biex jiehdu l-gilda taghna... jew l-avolju... jew l-ghadam.

                                Imma jiena.. il-kbir Xerkann... naf kif nithallas minnhom.

                                (jerga’ jintilef ixammem).

                                Hmmm.. x’riha dik... qed inhoss laghabi niezel!  Jehtieg infittex insibu.... u malli nsibu....!!!!

 

                            JITLAQ

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

XENA 3              Titla’  l-PURTIERA TAN-NOFS.

                                                            Il-palk issa jidher bit-TLITT sigtiet ta’ wara u t-TNEJN ta’                   quddiem.

______________________________________________________________________

 

                            MOWGLI kokka fl-art.  Wara ftit iqum u jibda jippassigga bla hegga ta’ xejn.

 

MOWGLI                U jien kont nahseb li Bagira habib tieghi.  Dik hi l-hbiberija kollha...irid jehles minni.  U l-Lupu l-Kbir ukoll.  Basta kienu lkoll jghiduli li jien wiehed minnhom.  Ma gara xejn...naf infendi ghal rasi.

 

                                Jidhol Balù jkanta minn taht l-ilsien

 

BALÙ                      Oj... oj... (ihares lejn Mowgli) Dan x’jahbat?  Qatt ghadni ma rajt ors bla suf!

 

MOWGLI                Inti minn qallek li jien ors ?

 

BALÙ                      Oj... oj!  Dan ferh ta’ bniedem.  Hawn x’giebek ’il din-naha?  Ma’ min qieghed ?

 

MOWGLI                Wahdi.  Lili hadd ma jridni.

 

BALÙ                      X’jigifieri wahdek?  Isma’ tfajjel... jaqaw ghandek xi haga qed tinkwetak?

 

MOWGLI                U kieku stess.  Lili hadd ma jista’ jghinni.

 

BALÙ                      Ara x’kull wahda wkoll!  Taf xejn li jien qatt ma habbilt rasi b’xejn?

 

MOWGLI                Jekk ma jkollokx problemi bil-fors ma thabbilx rasek.

 

BALÙ                      Le... mhux hekk trid tghid.  Jien ma jista’ qatt ikolli problemi.  Hawn fil-gungla nsib dak kollu li jkolli bzonn.  U jekk xi haga ma nsibhiex ikun ifisser li m’ghandix bzonnha.  U la darba m’ghandix bzonnha m’hemmx ghalfejn ninkwietha dwarha.  Qed tifhem issa?

 

MOWGLI                Leqq.

 

BALÙ                      Ha-ha-ha... il-bnedmin tassew idumu ma jifhmu!  Ara, qabel xejn, inti x’jismek tfajjel?

 

MOWGLI                Jien Mowgli.

 

BALÙ                      U jiena Balù.

 

MOWGLI                Kieku mqar nista’ nibqa’ nghix hawn mieghek.

 

BALÙ                      Mela le... bil-qalb kollha.  Mieghi ma jkun jonqsok xejn.

 

MOWGLI                Bagira jrid johodni fil-villagg dal-bnedmin.

 

BALÙ                      Fil-villagg tal-bnedmin.  Dan ghaliex?

 

                                Jidhol BAGIRA.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xena 3 - A           

______________________________________________________________________

 

BAGIRA                  Ghax hemm postu!

 

BALÙ                      Ara Bagira!  Kif inti Baggy-Baby?

 

BAGIRA                  Mowgli qieghed mieghi u se niehdu lura fil-villagg tal-bnedmin.

 

BALÙ                      Imma jahasra l-bnedmin jahluh.  Jaghmluh ragel !

 

BAGIRA                  (lil Balù) Ma tafx li f’dawn l-inhawi rega’ wasal Xerkann.

 

BALÙ                      Allura billi wasal Xerkann.  Mowgli se jibqa’ jghix hawn, mieghi.

 

BAGIRA                  Eh iva... u kif tahseb li se jirnexxilu jghix ?

 

BALÙ                  &n