IT-TIFLA LI WAQGHET GO KTIEB

adattament liberu minn

Trevor Zahra

tad-dramm

The Boy Who Fell into a Book

ta’

Alan Aychbourn

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jiehdu Sehem:

 

MARICA (tifla ta’ xi 10 snin):         

 

VUCI tal-MISSIER / Narratur:         

 

BLATSAMM (super-eroj): 

 

MONIQUE (villian):                         

 

XIEREF (sieheb MONIQUE):           

 

Sekwenza tac-Cess:

 

SULDAT Abjad:                               

Isqof Ahmar:                                     

Gareth (Kvallier Ahmar):                 

Ir-REGINA l-Bajda:                         

Sekwenza tal-Hrejjef ta’ Grimm:

 

Rumplestiltskin:                               

In-NANNA/il-Lupu:                         

Little Red Riding Hood:                   

Sekwenza ta’ “Meta Jaqa’ c-Cpar”:

 

JOHN                         

HELEN         

MARTHESE                         

FRANKIE                             

PAWLU         

SALVINA                                         

Sekwenza tal-Wublis:

 

Il-Papa’ Wubli:                                 

Il-Mama’ Wubli:                   

           

Baby Wubli:                                     

 

1 - Xena

 

Fil-kamra tas-sodda ta’ MARICA.

MARICA qed taqra gos-sodda:

 

MARICA                      “...... BLATSAMM, l-eroj qalbieni, beda jiggieled b’qawwa ta’ ljun feroci.  Vrumm.  Terrorista iehor jitfarrak ma’ l-art b’daqqa qawwija ta’ BLATSAMM.  Xuuum... Bang... Gemgha shiha ta’ qattiela jistabtu mal-hajt. Zriiiiin... sikkina tleqq tghaddi bhal sajjetta minn hdejn ras BLATSAMM, imma dan iwarrab fil-waqt u s-sikkina tehel go hajt tal-konkrit.  Ahhhhh.... BLATSAMM jahtaf hallieli iehor minn qaddu u jsabbtu ma’ l-art.  Ftit sekondi wara, l-art kollha tal-mahzen kienet miksijin bl-igsma tal-qattiela u t-terroristi.  Imma aktar u aktar gellieda baqghu gejjin jahbtu bil-qawwa kollha ghal BLATSAMM.  Il-kap taghhom, maghruf bhala s-Seqer l-Iswed, did-darba wahhalha f’rasu li jahtaf taht idejh darba ghal dejjem lil BLATSAMM.  Ried jirbahlu bil-kwantita’.  Ghalkemm BLATSAMM baqa’ jiggieled bi qlubija kbira, sa fl-ahhar l-ghedewwa tieghu inxethtu fuqu lkoll flimkien u nizzluh ma’ l-art.  Nofsu mitluf minn sensih, BLATSAMM ipprova jibqa’ jirrezisti, imma issa kien meghlub. Kaxkruh lejn bieb kbir tal-hadid u f’tebqa’ t’ghajn BLATSAMM sab ruhu msakkar fil-forn tal-funderija....”

 

MISSIER (vuci)            MARICA!

 

MARICA                      Hawn, pa’!

 

MISSIER                      Jaqaw ghad ghandek id-dawl jixghel?

 

MARICA                      (titfi bil-heffa d-dawl tal-komdina)  Le... mitfi!

 

MISSIER                      Nittama li jibqa’ mitfi.  Taf li ga saru l-ghaxra u nofs, hux?  Ghidtlek kemm-il darba li jekk trid taqra, aqra fid-dawl tax-xemx.

 

MARICA                      Kollox sew, pa’.

 

MISSIER                      Oroqd.  Il-lejl it-tajjeb.

 

MARICA                      Il-lejl it-tajjeb.  (Tistenna ftit  u tissemma.  Meta jidhrilha li kollox ikkwieta terga’ tixghel id-dawl).

 

MISSIER                      (Minnufih)  MARICA!!

 

MARICA titfi d-dawl bil-heffa.

 

MISSIER                      Ma nghidlekx darba ohra!

 

MARICA                      Kont biss qieghda nara fejn hu s-swicc.

 

MISSIER                      Orqod.

 

MARICA tpoggi l-ktieb fuq il-komodina hdejn kotba ohrajn.

 

MARICA                      Kif jista’ jkun jirnexxili noroqd hekk... f’nofs ta’ storja.  Zgur mhux se jigini n-nghas qabel ma nara kif se jispicca BLATSAMM.  Ghandu mnejn se jmut maqbud go dak il-forn fejn idewbu l-hadid!  Nahseb lanqas nifs bizzejjed m’ghandu hemm gew.  Jista’ jmut fgat.  Jew inkella ghandhom mnejn jixeghlu l-forn u BLATSAMM jispicca rmied.  Jew inkella jimlew il-forn bl-ilma, jew bil-gass... jew b’xi haga ohra.  Min jaf?  Meta taqra ktieb... jekk ikun ktieb tajjeb...  tkun qisek inqbadt go nassa... mhux bhal meta tara film.  Film tarah fuq l-iscreen... 'il barra minnek innifsek; imma ktieb ikun qed isehh hawn, go mohhok u inti tkun donnok dhalt go fih.  Issir parti minnek u l-grajja thossha qed issehh tassew... tassew... tassew... tassew... tassew...

 

Torqod. Taqa’ mis-sodda.  Kollox jisparixxi u ssib ruhha go roqgha dawl.  Tqum fuq riglejha.

 

                                      Hawn fejn gejt?  Dan x’post hu?

 

VUCI                            (minn god-dalm)  Ieqaf hemm u ara biss ticcaqlaq!

 

MARICA                      (mahsuda) Min int?

 

VUCI                            Ghidtlek ara biss ticcaqlaq.  Ghandi pistola .22 fil-kalzetta, ohra .38 fil-gakketta u l-.45 tinsab immirata lejk.  Jekk imqar iccaqlaq xaghra wahda minn rasek naghmel gharbiel.

 

MARICA                      Min inti?

 

VUCI                            Gholli jdejk 'il fuq u armi l-pistola ma’ l-art.

 

MARICA                      Ma nistax.

 

Vucu                            Ittellifnix sabri.  Jew taghmel li qed nghidlek jew inbattal hamsin balla fuqek.

 

MARICA                      Impossibbli naghmel li ghidtli!  Kif nista’ ngholli jdejja 'l fuq imbaghad narmi l-pistola.

 

VUCI                            (wara pawsa)  OK... mela l-ewwel armi l-pistola, imbaghad gholli jdejk 'l fuq.

 

MARICA                      U lanqas hekk ma nista’...

 

VUCI                            (b’rabja kbira)  Se navzak ghall-ahhar draba....

 

MARICA                      Mintix tara.  M’ghandix pistoli x’narmi..!

                                      (tohrog dirghajha 'l barra)

 

VUCI                            Min int?  X’gejt taghmel hawn?

 

MARICA                      Jisimni MARICA Delicata u din hija l-kamra tas-sodda tieghi.

 

VUCI                            Kamra tas-sodda!!??  Kif... inti torqod hawn?

 

MARICA                      Iva.

 

VUCI                            Jaqaw inti xi eremit stramb?

 

MARICA                      (dubjuza)  Ta’ lanqas...  nahseb li hija l-kmara  tieghi.  Sa ftit ilu hekk kienet.  Insomma, wara kollox nista’ nistaqsi l-istess haga lilek.  Int x’gejt taghmel hawn... u min int?

 

                                      Tidher tintxeghel lighter tas-sigaretti. Il-kamra tiddawwl u jitfacca BLATSAMM.

 

BLATSAMM              Jien jghiduli BLATSAMM!

 

MARICA                      Kif... inti BLATSAMM?  Dak l-istess BLATSAMM tal-grajja?  BLATSAMM l-eroj!!!

 

BLATSAMM              (bla sabar) Eh.. eh... BLATSAMM.  BLATSAMM!  U inti min ix-xjaten tkun?

 

MARICA                      Ga ghidtlek jiena Mar...

 

BLATSAMM              Eh... Mariza Debrincat.  Tajjeb.  Imma ghadek m’ghidtlix x’int taghmel hawn.

 

MARICA                      MARICA Delicata!

 

BLATSAMM              Orrajt... orrajt!  U x’int taghmel hawn?

 

MARICA                      Jiena kont biss qed nipprova... (thares madwarha). Imma dan x’post hu?

 

BLATSAMM              Ma tafx?

 

MARICA                      Le ma nafx.

 

BLATSAMM              M’ghidtlix li hija l-kamra tas-sodda tieghek?

 

MARICA                      Iva... imma mid-dehra m’ghadhiex hekk. Fejn qeghdin?

 

BLATSAMM              Bhal issa ninsabu f’dak li, bil-lingwa tieghi nsejhulu:  “daharna mal-hajt!”  Post li fih ma tantx thoss bard, ghax jekk ifettlilhom jxeghluh, jien u inti nsiru BBQ.

 

MARICA                      (bi staghgib kbir) Il-forn tal-funderija!

 

BLATSAMM              Imma mid-dehra did-darba se jippruvaw idewbu 'l-bnedmin minflok il-hadid.

 

MARICA                      U sakkrek hawnhekk is-Serqer l-Iswed, hux tassew?

 

BLATSAMM              (mahsud) X’taf dwar is-Seqer l-Iswed?  Haffef, ghidli!

 

MARICA                      Naf mhux hazin.

 

BLATSAMM              (B’theddid)  Dazgur... inti komplici mieghu!

 

MARICA                      Le.. le ..jiena smeplicement...

 

BLATSAMM              Kif taf bis-Seqer l-Iswed?

 

MARICA                      Le... semplicement kont qed naqra l-ktieb.

 

BLATSAMM              Xi ktieb hu?  Is-Seqer l-Iswed hareg xi ktieb?

 

MARICA                      Le... kif se naqbad nispjegalek???

 

BLATSAMM              Hares 'l hawn.... jekk se toqghod gejja bil-misteri se tispicca hazin.  Qed nistenniek tghidli x’inti taghmel hawn gew.

 

MARICA                      Kollox sew.... nghidlek... imma zgur mintix se temminni....

 

BLATSAMM              Ippruvani.  Jekk tghidli l-verita’ nemmnek.

 

MARICA                      (bil-heffa)  Jien kont fis-sodda qieghda naqra ktieb jismghu “BLATSAMM u l-Kaz tas-Seqer l-Iswed” u kont wasalt f’nofsu meta l-papa’ qalli biex nitfi d-dawl.  Bqajt wicci 'l fuq gos-sodda, fid-dlam, nahseb fuq l-istorja, meta f’salt wiehed hassejtni qisni qieghda naqa u sibt ruhi hawnhekk.

 

BLATSAMM              Minix nemmnek!

 

MARICA                      Ghidtlek jien li mintx se temminni!

 

BLATSAMM              Insomma, int min int mhux suppost li qieghda hawnhekk.  Naf li inti spissjata ghall-ahhar, imma xorta wahda hawn mhux postok.

 

MARICA                      Iva, naf li mhux suppst qieghda hawn... imma heqq... waqajt f’dal-post.

 

BLATSAMM              Tajjeb mela fittex erga’ aqa’ lura!

 

MARICA                      Kif?  Tista’ tghidli kif?

 

BLATSAMM              Hares 'l hawn.  Kieku nista’ kont nghinek, immajien  ghandi poblemi bizzejjed.  Ninsab imsakkar hawn gew u fi zmien tnejn u sebghin siegha, is-Seqer l-Iswed se jisplodi nofs il-pjaneta.  Il-probelma tieghek hija biss li tara kif tmur lura d-dar.  Jien irrid insalva d-dinja.  Qec tifhem?

 

MARICA                      Iva.. ga naf.

 

BLATSAMM              X’jigifieri ga taf?

 

MARICA                      Ghax ga wasalt f’nofs il-ktieb.  Bicca serja hafna.

 

BLATSAMM              Dazgur li serja. Isma’ 'l hawn.. allura x’hemm f’dal-ktieb?

 

MARICA                      Heqq, kollox.  Anki int.

 

BLATSAMM              Jien qieghed fil-ktieb?

 

MARICA                      Iva.... dan kollu huwa ktieb.  U ahna t-tnejn qeghdin fih.

 

BLATSAMM              (hosbien)  It-tnejn qeghdin fi ktieb.

 

MARICA                      Hekk hu.

 

BLATSAMM              U allura qeghdin fl-istess ktieb?

 

MARICA                      Bhal issa, ta’ lanqas, hekk jidher.

 

BLATSAMM              Jien acert li ghandek zball.  Mhux biss m’ahniex fl-istess ktieb imma lanqas nahseb li qeghdin fl-istess pjaneta.  F’inqas minn tnejn u sebghin siegha ohar l-pjaneta tisplodi, u jien ninsab imsakkar go dal-forn ma’ tifla mignuna.  Ghalfejn qed nahli l-hin mieghek?  Jien lanqas biss inhobbhom it-tfal.  Anzi nobghodhom!  Warrab min-nofs.  Warrab mill-forn tieghi.  Mill-pjaneta tieghi.  Kif se nohrog minn hawn gew??

 

MARICA                      Ara... jien u inti nistghu naslu fi ftehim!

 

BLATSAMM              Eh iva!! Kif?

 

MARICA                      Jekk inti tghinni mmur lura d-dar jiena nghinek issolvi l-kaz tieghek.

 

BLATSAMM              U kif se tghinni fil-kaz?

 

MARICA                      Ghax id-dar jiena ghandi l-ktieb u jekk nasal lura d-dar inkun nista’ naqrah u nkun naf x’se jigri.

 

BLATSAMM              Kif tkun taf?

 

MARICA                      Inqabbez il-pagni biex insib it-tmiem.

 

BLATSAMM              Tqabbez il-pagni?!

 

MARICA                      Hekk hu!

 

BLATSAMM              Nixtieq kieku l-hajja kienet daqshekk semplici.  Kieku ibqa’ cert li lkoll nippruvaw inqabbzu l-pagni.

 

MARICA                      Imma jiena naf kif.

 

BLATSAMM              Tahseb li jirnexxilek.

 

MARICA                      Certa.  Halli kollox f’idejja.

 

BLATSAMM              Tahsibx li jiena minix imdorri bil-kotba tafx.... anzi jien ili nkun l-eroj tal-kotba.  Ga hargu erbgha u tletin ktieb dwari, imma soltu l-kotba johorgu wara li nkun solvejt il-kaz.  Li qed tghid inti huwa bil-maqlub.  Donnu xi hadd wasal qabli... xi Alla jew l-IRS.  Insomma... nahseb li mhemm xejn hazin billi nippruvaw.  Inti tahseb li jekk tmur lura d-dar tkun tista’ tikxef l-identita’ tas-Seqer l-Iswed?

 

MARICA                      Iva.. dazgur.

 

BLATSAMM              Jekk inkun naf min hu zgur jirnexxli nwaqqfu.  Imma s-Seqer jahdem bhallikieku kien invizibbli.  Hadd ma jaf min hu.  Jista’ jkun ragel, jew mara, jew kelb.. jew jista’ jkun INT.  (ihares cass lejn MARICA) Le, ma jistax ikun int.

 

MARICA                      L-ghaliex?

 

BLATSAMM              Ghax is-Seqer l-Iswed intelligenti!

 

MARICA                      Anki jiena intelligennti.

 

BLATSAMM              Li kont intelligent ma kontx tispicca msakkra go forn li jdewweb il-hadid.  Ejja naraw jirnexxilniex insibu mod kif nohorgu...

 

MARICA                      Allura ftehmna?  Jekk nghinek trid tghinni!

 

BLATSAMM              Imbaghad naraw..!

 

MARICA                      Ftehemna??

 

BLATSAMM              (b’noifs qalb)  Kollox sew ftehemna.  (jiehdu b’idejn xulxin).

                                      Issa warrab min-nofs ha nipprova nifqa’ l-bieb.

 

MARICA                      Imma dak il-bieb tal-hadid.

 

BLATSAMM              Anki jiena tal-hadid.  Warrab!

 

(B’ghajta kbira jigri lejn id-dlam.  Hoss ta’ hadid u BLATSAMM

 jidhol lura jzapap u joghrok drieghu)

 

                                      Ejja naraw insibux mod iehor kif nohorgu.

 

                                      BLATSAMM jibda jdur 'l hawn u 'l hinn. MARICA tibqa’ fejn tkun... tahseb.

 

MARICA                      Forn li jdewweb il-hadid.... mela halli nahsbu ftit...

 

BLATSAMM              Int se tghinni jew se toqghod hemm titkellem wahdek?

 

MARICA                      Minuta wahda. Tista’ taghtini ftit dik il-lighter li kellek?

 

BLATSAMM              X’se tipprova taghmel?  Tahraq il-post? (jaghtihielha)

 

MARICA                      (tixghelha)  Turi tajjeb dil-lighter.

 

BLATSAMM              Kont ghandni kif imlejtha bil-gass.

 

MARICA                      (tgholli d-dawl 'l fuq).  Iva... hemm hi!

 

BLATSAMM              Xiex?  X’inti tara?

 

MARICA                      La darba dan buwa forn, bil-fors irid ikollu cumnija.

 

BLATSAMM              Iva... kont qed nahseb l-istess haga.  Ghandek idea kif nistghu nitilghu hemm fuq?

 

MARICA                      Jekk tipprova terfaghni forsi illahhaq maghha.

 

BLATSAMM              Affarik... tinsiex li hemm hajtek fin-nofs. 

 

MARICA                      U jekk naqa’ fuqek ikun hemm hajtek ukoll.

 

BLATSAMM              Imma jiena maghmlu mill-azzar.  Ejja, mela itla’....

 

MARICA titla’ fuq dahar BLATSAMM u tixxabbat goc-cumnija.

 

BLATSAMM              Bil-mod tafx...kemm se taghfas?

 

MARICA                      M’ghidtlix li inti ta’ l-azzar?

 

BLATSAMM              Insomma.... propjament tal-landa!

 

MARICA                      OK!  Ilhaqtha!  Se nibda nixxabbat.

 

BLATSAMM              Ej... u jiena???

 

MARICA                      Tibzax... issa nigi lura ghalik.

 

BLATSAMM              Dik hi kollha.  Hallietni hawn. (Ihares lejn l-arlogg)  Disgha u sittin siegha ohra u lkoll insiru rmied.  Hej.... tifla... nista’ nkun naf fejn mort?

 

                                      Jitfacca habel

 

MARICA                      (minn fuq)  Tista’ tixxabbat?

 

BLATSAMM              Hekk nahseb.  Ma tafx li jien ghamilt zmien mal-comandoes?

 

MARICA                      Ejja, mela x’int tistenna?

 

BLATSAMM              Isma’... dal-habel ma’ xiex irbattu?

 

MARICA                      Mal-gebel tac-cumnija.

 

BLATSAMM              Sod xejn?

 

MARICA                      Insomma...

 

BLATSAMM              (imbezza’)  Insomma...!

 

                                      BLATSAMM jixxabbat u wara ftit huwa u MARICA jsibu ruhhom fil-berah.

 

BLATSAMM              X’dehra hawn minn hawn fuq!

 

MARICA                      Tassew.

 

BLATSAMM              Lejla mill-isbah... anzi l-kwiekeb jidhru!

 

MARICA                      Wara dak il-forn kollox jidher sabih.

 

BLATSAMM              U thossok tiehu r-ruh b’din l-arja sajfa.  Thossok hieles u 'l boghod minn kull ghawg...

 

                                      Sparar!

 

BLATSAMM              Baxxi rasek!

 

                                      Jinzlu catti ma’ l-art.

 

MARICA                      Issa x’se naghmlu?

 

BLATSAMM              Ibqa’ catta ma’ l-art u halli f’idejja.

 

BLATSAMM jipprova jgholli kemxejn rasu 'l fuq imma jerga’ jinstama’ aktar sparar u jinzel bil-heffa kif kien.

 

BLATSAMM              Issa x’se naghmlu?

 

MARICA                      X’int tistenna biex tisparalhom?

 

BLATSAMM              Biex?

 

MARICA                      M’ghandekx il-pistola .45?

 

BLATSAMM              Le!

 

MARICA                      Jew il- .38?

 

BLATSAMM              Lanqas.

 

MARICA                      Jew il- .22?

 

BLATSAMM              Haduhomli kollha meta sakkruni fil-forn.  Lanqas bicca sikkina m’ghandi.  Ara kif naghmlu:  nippruvaw nitkaxkru fuq zaqqna sa ma nsibu mezz kif ninzlu minn fuq dal-bejt.  Jekk se nibqghu hawnhekk se nispiccaw gharbiel.

 

Aktar sparar.  Jitkaxkru.

 

BLATSAMM              Tibzax... jekk niftakar sewwa suppost li dalwaqt insibu t-tarag jew inkella xi ... skyyyyy liiiiiiight....

 

BLATSAMM jaqa’.

 

MARICA                      X’gara?  Fejn inti?

 

BLATSAMM              Hawn isfel.

 

MARICA                      Weggajt?

 

BLATSAMM              (jinbaram bl-ugigh) Mela nsejt li jien maghmul mit-titanium.  Ejja.. aqbez inti wkoll.

 

MARICA                      Kollox  sew... ara gejja!

 

MARICA taqbez.

 

BLATSAMM              Prosit.  Issa ejja nfittxu nohorgu 'l barra minn hawn.

 

MARICA                      Minn liema naha?

 

BLATSAMM              Kullimkien jghodd;  l-aqwa li nohorgu.

 

Malli jaqbdu se jaghtu pass titfacca MONIQUE, tfajla helwa, b’harsa kattiva u bi xkubetta awtomatika f’idha.

 

MONIQUE                  Ah, Monsieur BLATSAMM.... sorpriza tassew sabiha! 

 

MARICA                      (minn taht l-ilsien)  Din MONIQUE, l-agenta numru wiehed tas-Seqer l-Iswed.  L-aktar wahda kiefra minnhom ilkoll.

 

MONIQUE                  (lil BLATSAMM)  Jien u inti ghandna hafna hwejjeg x’niddiskutu.

 

BLATSAMM              Lilek m’ghandi xejn xi nghidlek, MONIQUE.  Warrabli min-nofs ha nghaddi.

 

MONIQUE                  Ma nahsibx li inti f’puzizzjoni li tordnali nwarrablek.  Mintix se tintroducini mal-habiba ckejkna tieghek?

 

BLATSAMM              Din hija Marija....

 

MARICA                      MARICA.

 

BLATSAMM              Din daqsxejn ta’ tifla u m’ghandha x’taqsam xejn mieghek.  Halliha tghaddi.

 

MONIQUE                  Ma nahsibhiex bhalek Monsieur BLATSAMM.  Kull habiba tieghek hija wkoll habiba taghna.

 

BLATSAMM              (minn taht)  Haffef tifla... ahrab.

 

MARICA                      U inti?

 

BLATSAMM              Isma’ milli ghidtlek.  Ahrab.

 

                                      MARICA titlaq tigri lejn naha minnhom, imma minnufih jitfacca XIEREF u jahtafha.

 

MONIQUE                  Non, non, s’il vous plaît.  Ninsisti li tibqa’ maghna.

 

MARICA                      (lil MONIQUE)  Nafek sewwa lilek.... assassina, viljakka u halliela.  L-agenta numru wiehed tal-kiefer Seqer l-Iswed.

 

MONIQUE                  Insejt issemmi li jiena wkoll imbroljuna, halliela tal-banek u nispecjalizza fit-tortura.  Biex inservik... ckejkna Mariella.

 

MARICA                      MARICA!

 

BLATSAMM              Halliha tmur, MONIQUE.  Bizzejjed ga inti mixlija bi tnejn u erbghin att kriminali.  Trid izzid lil din it-tifla mal-lista.  Jekk trid taghmel l-arja aghmilha mieghi... mhux ma’ tifla.  Halliha.

 

MONIQUE                  Hélas, ce n’est pas possible... is-Seqer l-Iswed jinsab fuq ix-xwiek biex jiltaqa’ maghkom it-tnejn.

 

BLATSAMM              Eh iva??

 

MARICA                      Kif!!?  Se niltaqghu mas-Seqer l-Iswed?

 

MONIQUE                  Unur kbir mhux hekk?  Pero’ hemm biss sfornuna wahda.  Peress li s-Seqer l-Iswed jehtieg li jibqa’ mistur, allura wara li  tiltaqghu mieghu ikollkom bil-fors tmutu.  Je regrette... imma dawk huma r-regoli.  Issa haffu... il-karozza qed tistenniena.

                                      (lil XIEREF... b’xi lingwi stramba): Pristo beggini, XIEREF!

 

XIEREF                        Beggini pristo.

 

MONIQUE                  Ghaddi Monsieur.... tassew se noghxa narak tmut.

 

BLATSAMM              Inti tassew tal-genn, MONIQUE. Fakkarni biex xi darba nizzewgek...!

 

                                      MONIQUE tinfexx f’dahkam mqanzha.  F’salt wiehed MARICA tizgicca, tirfes sieq XIEREF u waqt li MONIQUE tkun distratta, BLATSAMM itajrilha l-ixkubetta minn idha u johodhiela.

 

MONIQUE                  Sacré.  Zommuhom...  zommuhom.

 

BLATSAMM              Prosit... m’hawn ghalik Marina.

 

MARICA                      MARICA!

 

                                      XIEREF jipprova jzommhom.  Glieda bejn BLATSAMM u XIEREF.  BLATSAMM taqaghlu l-ixkubetta minn idu.  XIEREF u BLATSAMM ikomplu l-glieda gol-kwinti.

MONIQUE u MARICA jigru ghaliha. 

MONIQUE tilhaqaha qabel MARICA.

 

MONIQUE                  Ah, non, non, non.... it-tfal zghar m’ghandhom qatt jilaghbu bl-ixkubetti.

 

                                      MARICA tigdmilha idha, tohdilha l-ixkubetta u timmiraha lejha.

 

MONIQUE                  Ah... mon Dieu.

 

MARICA                      Ersaq lura ghax nispara.

 

MONIQUE                  Donnez-le-moi.  Aghtihieli... isa.

 

MARICA                      Jekk jista’ jkun jien ma rridx inwegga’ lil hadd... imma tersaq lil hawn nispara.

 

MONIQUE                  (tersaq lejn MARICA bil-lajma).  Fittex aghtihieli.

 

MARICA                      Qed inwissik... ersaq lura.

 

MONIQUE                  Donnez moi. 

 

MARICA                      Non... ridt nghid “LE”

 

MONIQUE                  Jew taghtihieli jew tisparali... m’ghandekx ghazla ohra.  U inti taf li mintix se tisparali.  Mela newwilha lilhawn.

 

                                      Fil-pront jitfacca BLATSAMM li jiehu l-ixkubetta minn id MARICA.

 

BLATSAMM              Kollox sew.  Aghtiha lili.  Jekk hemm bzonn nisparalha jiena.

                                      (lil MONIQUE)  Issa fittex dabbar rasek... taf li jien ma nahsibhiex darbtejn biex nispara.

                                      Mur... u ghid lil sidek is-Seqer li fallejt.  Mur.

 

MONIQUE                  (bi hdura)  Kollox sew... u lilek tfajla(lil MARICA)  minix se nisniek.  Tibzax, ghad nergghu niltaqghu u naghmlu l-kontijet.  Je reviens.

                                     

                                      MONIQUE titlaq.

 

BLATSAMM              (lil MONIQUE li ga tkun  telqet)  Imma jien minix se nhallik.  (lil MARICA)  Inti kollox sew?

 

MARICA                      Hekk nahseb.

 

BLATSAMM              Mela ejja nfittxu nitilqu minn hawn.  Fejn tahbat id-dar tieghek?

 

MARICA                      Ma nafx.

 

BLATSAMM              Tajba l-bicca!  Kif ma tafx?! Ok mela... meeny-meeny-miney- mow.... (bl-addocc) Lil hemm!

 

MARICA