Il-Qniepen ta’ Notre Dame

Niżżel ir-reċta sħiħa minn hawn: Il-Qniepen ta' Notre Dame


adattament minn

Trevor Zahra

tal-film animat

The Hunchback of Notre-Dame

ibbazat fuq ir-rumanz

Notre-Dame de Paris

ta’ Victor Hugo

     

Jiehdu sehem:

 

QUASIMODO

FROLLO

ESMERALDA

FIBUS

KLOPEN

TLIET GARGOYLES: LAVERNE, VICTOR, HUGO

SULDATI

ZINGARI

FOLLA

----------------------------------------------------------------------------

 

XENA 1

                                    Il-pjazza ta’ Notre-Dame

 

Kanzunetta - 1

 

Il-Qniepen ta’ Notre Dame

(The Bells of Notre Dame)

 

KOR:                          Jisbah f’Parigi u l-belt kollha tqum

Tisma’ l-qniepen f’ Notre Dame,

Jahmi l-furnar, jahdmu n-nisa tad-dar

Qalb id-daqq ta’ Notre Dame!

Waqt li l-qniepen il-kbar b’hoss ta’ raghda,

Waqt li l-qniepen iz-zghar bhal kristall;

Kulhadd jaf li l-qalb tal-belt biss tinsab

F’dan id-daqq....

Tal-qniepen f’ Notre Dame.

 

Waqt li l-muzika tibqa’ ghaddejja:

 

KLOPEN:                  Qed tisimghuhom il-qniepen?  Dawk ma jdoqqux wahidhom tafux.  Hemm fuq... wahdu, wahdu jghix bniedem stramb...

 

TIFLA 2:                    Ommi tghid li hu mostru!

 

TIFLA 3:                    Wiccu ta’ annimal!

 

KLOPEN:                  Jghix biss mal-qniepen.  Dejjem idoqq u jdoqq u bid-daqq tieghu jkellem lill-belt kollha.

 

TIFLA 1                      Imma tassew huwa mostru?:

 

KLOPEN:                  Tibzghux... Klopen jaf il-grajja kollha... mill-bidu nett:

 

Tkompli l-kanzunetta:

 

KLOPEN:                  Kien lejl mudlam meta dil-grajja bdiet

                                    Fuq il-moll qrib Notre Dame,

                                    Zingari mbezzgha intlemhu resqin

                                    Lejn il-moll, qrib Notre Dame;

                                    Imsejknin xejn ma kienu qed jobsru

Li xi hadd kien qed jghasses vicin,

Resqet figura ta’ qilla bla qies

KOR:                          Minn god-dlam...

Id-dlam taht Notre Dame.

 

                                    Waqt li l-muzika tibqa’ ghaddejja:

 

KLOPEN:                  Figura ta’ qilla:  hadd hlief l-Imhallef Klawdu Frollo, bniedem bla qalb li kien dejjem hsiebu biex isaffi l-belt mid-dnub; imma qatt ma ta kas jibda minnu mmifsu.

                                    Malli lemah liz-Zingari baghat lis-suldati jahtfuhom.  Imma z-Zingari grew b’kemm sahha kellhom, il-mara thaddan sorra ckejkna ma’ sidirha.  Sa fl-ahhar l-imhallef irnexxielu jahtfilha s-sorra minn idha u fil-fixla l-imsejkna mara waqghet go l-ilma ffrizat tax-xmara u gherqet.

 

FOLLA:                      U x’kien hemm f’dik is-sorra?

 

FROLLO                    Ahhh... tarbija!  Mostru!

 

FOLLA:                      Mostru?

 

                                    Tkompli l-kanzunetta:

 

KOR:                          Hares daqsxejn lejn id-demm li xerridt

Mat-targiet ta’ Notre Dame!

Intix demm safi ma’ dnubek se zzid?

Mat-targiet ta’ Notre Dame;

Bik innifsek, tibzax, tista’ tqarraq,

Anki n-nies jistghu jaslu jemmnuk;

’Mma d-delitt li wettaqt m’inti qatt se tahbih

Mill-ghajnejn...

Mill-ghajnejn ta’ Notre Dame!

 

                                    Waqt li l-muzika tibqa’ ghaddejja:

 

KLOPEN:                  Frollo ga kien se jeqred lit-tarbija wkoll... imma ghall-ewwel darba f’hajtu Frollo ftakar f’ruhu u fin-nirien ta’ l-Infern.

 

FROLLO:                    Wara kollox... dan id-daqsxejn ta’ mostru, ghandu mnejn xi draba jkun jista’ jservini u jiswieli ta’ gid.  Inhallih hemm fuq... fil-kampnar imwarrab minn kulhadd!  Ghal dejjem!

 

                                    Tkompli l-kanzunetta:

 

KLOPEN:                  “Hawn dal-misteru jekk tistghu ssolvuh!”

KOR:                          Jghidu l-qniepen f’Notre Dame,

KLOPEN:                  “Jekk dan hux mostru jew bniedem tassew?”

KOR:                          Jghidu l-qnie-pen, qnie-pen, qnie-pen, qnie-pen

Qnie-pen f’Notre Dame!

 

__________________________________________________

 

XENA 2

                                    Gol-Kampnar

                             

                                    Daqq ta’ qniepen li wara ftit jitallat mat-tpespis t’ghasfur.  Quasimodo jersaq lejn rokna tal-kampnar u jibda jkellem lil ghasfur go bejta.

 

QUASI                        L-ghodwa t-tajba ckejken.  Eh... milli qed nara gwenhajk kibru gmielhom u llum donnok qed tahseb biex ittir. Xi tghid eh?  Illum hija gurnata ideali biex taghmel l-ewwel titjira tieghek ghax illum fil-belt hawn festa kbira... il-karnival.  Ejja ckejken.. daqsxejn kuragg... isa!  Wiehed, tnejn, tlieta.  Bravu.  (qalbu sewda).  Mur u ttajjar. Hadd ma jrid jibqa’ msakkar hawn fuq ghomru kollu.

 

                                    Jersqu t-tlieta Gargoyles

 

LAVERNE                  L-ghodwa t-tajba

 

VICTOR                      Bon Jour

 

HUGO                        Mon ami!

 

LAVERNE                  Ha-ha... Quasimondo... l-isbah jum tas-sena!  Il-Karnival.

 

VICTOR                      In-nies jiffullaw...

 

HUGO                        Irossu fuq xulxin

 

LAVERNE                  Kulhadd jimbotta biex jipprova jara xi haga.

 

VICTOR                      U ahna bil-kumdita’ kollha naraw kollox minn  hawn fuq.

 

QUASI                        Minn hawn fuq!

 

HUGO                        Gallerija.  Postijiet riserati biss ghall-VIPs!

 

VICTOR                     U nkunu nistghu naraw kollox.

 

QUASI                        Naraw biss!  (jidhol 'l gewwa)

 

LAVERNE                  (lil Victor) Xi gralu? Zgur int ghaddejtlu xi kumment zejjed!

 

VICTOR                      Jien???  Jien ghidtlu biss:  “U nkunu nistghu naraw kollox!”

 

HUGO                        Forsi llum qam daqsxejn ma jiflahx.  Dak mhux tal-gebel bhalna! (jigru lejn Quasi)  Hej-hej-hej.. xi gralek dal-ghodu.  Ma tridx noqoghdu naraw il-Karnival flimkien???

 

LAVERNE                  Il-festa tal-boloh.

 

VICTOR                      Soltu tghidilna li dan hu l-Jum li l-aktar tkun tistenna.

 

QUASI                        Le, le... m’ghandi xejn.  Semplicement illum m’ghandix aptit nara l-Karnival.  (Kwazi qed jitkellem wahdu) Dejjem inhares minn hawn fuq.  Nosserva biss.  Niccassa.

 

LAVERNE                  (lil shabhu, aside)  Mela dik hi kollha. (Tersaq lejn Quasi)  Isma’ wara kollox... inti x’hemm xi jzommok li ma tinzilx ftit sal-pjazza u tithallat man-nies.

 

QUASI                        Min?  Jien???

 

VICTOR                      Mela min?  Toqghod tiggerra u tithallat maghhom.

 

HUGO                        Tara l-banda ghaddejja.

 

LAVERNE                  U tara z-zingari jizfnu eh...

 

VICTOR                      Ahna jkollna bil-fors nibqghu hawn ghax ahna parti mill-bini.  Imma int... min hu sidek?

 

QUASI                        (aktar qalbu sewda) Min hu sidi?  Le... ma jistax ikun... Sidi ma jridnix.

 

LAVERNE                  (aside lil Victor) Qed tara kemm ghandek ilsienek twil!  Ghax ghidtlu “Min hu sidek?”

 

QUASI                        M’ghandix permess ninzel minn hawn fuq.  Hekk geghelni nwieghdu.

 

HUGO                        Imma jekk tixhet mantell fuq rasek hadd ma se jaghrfek.

 

VICTOR                      Lanqas sidek...

 

_______________________________________________________

 

XENA 3

                                    L-istess post

 

                              JIDHOL FROLLO

 

FROLLO                    Smajtek titkellem ma’ xi hadd.

 

QUASI                        Kultant inhobb nitkellem wahdi.

 

FROLLO                    Bravu.  Wahdek ma jmerik hadd.  Ma jweggghek hadd!  Hekk irridek jiena.  Kif thossok dal-ghodu?  Qed narak ftit.... imhasseb.

 

QUASI                        Le... le... inhossni tajjeb hafna, ja sidi.

 

FROLLO                    Prosit.  Jien gejt nara x’ghadek tiftakar mil-lezzjoni li kellna d-darba l-ohra.  Isa ha nara.  Fiex tfakkrek l-ittra “A”?

 

QUASI                        Alla!

 

FROLLO                    Bravu.  L-ittra “B”

 

QUASI                        Barka.

 

FROLLO                    “C”

 

QUASI                        Cahda.

 

FROLLO                    “D”

 

QUASI                        Dnub.

 

FROLLO                    Bravu.  Tafhom sewwa l-ittri wara xulxin.  Ha nara tafhom imqabbzin.  “T”?

 

QUASI                        Tentazzjoni!

 

FROLLO                    “M”

 

QUASI                        Mewt.

 

FROLLO                    “K”

 

QUASI                        Karnival!

 

FROLLO                    X’inhu!!!!  Karnival???  Mela dik hi kollha.  Jien mill-ewwel intbaht li llum mohhok mhux hawn.  U kont qed tippjana biex tmur il-Karnival.... hux tassew?

 

QUASI                        Le, le ja sidi... ahfirli.

 

FROLLO                    Hemm barra m’ghandekx xi tridu.  Mindu ommok kienet hekk bla qalb li abbandunatek ghax ratek li inti... mintix bhall-ohrajn.... kont jien li rabbejtek u gibtek hawn ghall-kenn.  Hawn fuq biss tista’ tkun mohhok mistrieh.

 

Kanzunetta - 2

 

Man-Nies

                                                            (Out There)

 

FROLLO                    Id-dinja kiefra

                                    Id-dinja mhassra

                                    Minn barra lili tafda 'l hadd go din il-belt,

                                    Habibek jiena biss,

                                    Jien hadt hsiebek, tmajtek u haristek

                                    Jiena nhares lejk bla biza’ xejn.

                                    Izda kif nipprotegik

                                    Jekk inti

                                    Ma tibqax hawn mieghi...

                                    Go dan il-post.

 

FROLLO                    Int sfigurat

QUASI                                    Jien sfigurat,

FROLLO                    Int tal-biza’,

QUASI                                    Jien tal-biza’

FROLLO                    Dawn htijiet kbar li d-dinja xejn ma thenn ghalihom,

                                    Dan inti ma tifhmux,

QUASI                                    Int biss tiddefendini,

FROLLO                    In-nies t’hemm iharsu lejk bhal mostru

QUASI                                    Jiena mostru

FROLLO                    In-nies t’hemm jiddiehku bik kull hin,

QUASI                                    Jien biss mostru

FROLLO                    Taghtihomx ic-cans juruk din il-kefrija

                                    Ibq’ hawn gew

                                    Kun fidil

QUASI                                    Fidil

FROLLO                    Kun grat lejja

QUASI                                    Jien grat

FROLLO                    Tittradinix,

                                    Obdi

                                    Ibq’ ghix hawn gew

QUASI                                    Jien nghix hawn gew!

 

                                    - - - - - - - muzika - - - - - -

 

QUASI                        Mohbi wara dawn it-twieqi u l-hitan hoxnin,

                                    Tahti nara n-nies fil-hidma taghhom,

                                    Hajti kollh’ghaddejt nosserva kollox minn hawn fuq,

                                    Bla ma nista’ qatt nissieheb maghhom;

                                    Naghraf l-ucuh taghhom ferrihija

                                    Imma huma bil-kemm jafu bija.

                                    Hajti kollha nahseb kieku nqatta’ mqar biss jum,

                                    Fil-belt kollha

                                    Qalb il-folla!

 

KOR                            Nghix man-nies

                                    Nimxi fit-triqat,

                                    Imqar jum biss wiehed

                                    Nisma’ ftit l-ghajat

                                    Bil-qalb nitkellem

                                    Man-nies

                                    Fejn qed jghixu,

                                    W ma jafux

                                    B’dax-xewqat

                                    Ta’ bla qies

                                    Li nghix imqar jum

                                    Man-nies!

 

QUASI                        Hemmhekk qalb il-furnara u n-nissiega u t-tfal zghar,

                                    Minn hawn fuq  gol-btiehi wkoll nilmahhom,

                                    Dejjem sejra biezla bla waqfien mix-xoghol ghad-dar,

                                    Ma jafux xi gmiel dil-hajja taghhom.

Li kieku kont hemm jien

Kont nghannaq kull minuta

 

KOR                            Man-nies

                                    Hemm max-xatt tas-Seine,

                                    Induq  ftit il-ghodwa

                                    Bhal wiehed minn dawk t’hemm

                                    Li nies ma’ nies qed jghixu;

                                    Jum biss, imbaghad zgur

                                    Inkun tassew ferhan,

                                    Li nkun qtajt

                                    Dax-xewqat,

                                    Qghadt indur

                                    Fit-triqat,

                                    X’ferh bla qies

                                    Meta nkun,

                                    Ghext  Jum

                                    Man-nies!

________________________________________________________________

 

                                    XENA 4

                                    Fil-Pjazza - Karnival

                             

Muzika (jistghu jkunu l-ewwel battuti ta’ TOPSY-TURVY).  Xi nies qed jippreparaw ghall-Festa.  Suldati.  Ma’ tmiem il-muzika jidhol FIBUS u jersaq lejn is-suldati.

 

FIBUS                        (lis-suldati)  Araw li l-ordni tinzamm bil-kwiet u bil-galbu kollu.

 

SULDAT-1                Iva Kaptan, ninsabu mqasmin mal-pjazza kollha, kif ghidtilna inti.

 

FIBUS                        Nittama li dal-Karnival jghaddi b’wicc il-gid.

 

SULDAT-2                Halli f’idejna kaptan.  Jekk xi hadd minn daz-zingari jazzarda jitkessah izzejjed, b’rasu jdur.

 

FIBUS                        Ara ma rridx inkwiet bla bzonn.  Din hija l-festa taghhom u sakemm kollox jimxi skond il-ligi, inhalluhom jiddevertu kemm iridu.  Issa morru fuq il-posta taghkom.

 

SULDATI                  Iva Kaptan.

 

                                    SULDATI jitilqu jew iwarrbu fil-genb.

                                   

                                    MUZIKA - Esmeralda tibda tizfen u FIBUS jersaq lejha

 

FIBUS                        (Ihares lejha b’ammirazzjoni.  Bi tbissima jhares lejn il-plattina bil-flus li jkollha fl-art)  Dan kif qed tigbor il-flus talli tizfen... ma tafx li jrid ikollok permess?

 

ESMERALDA            Jien ma qed nitlob xejn lil hadd.  Semplicement hawn hafna li japprezzawni u jafu juru dan l-apprezzament taghhom bil-fatti.

 

FIBUS                        Mela allura dawn il-flus mhumiex tieghek u nista’ nohodhom.

 

ESMERALDA            Ipprova midd idejk fuqhom u naqsamlek rasek!

 

FIBUS                        (Jidhak)  Sewwa jghidu li anki t-tfajliet Zingari huma spirituzi.  (b’zuffjett u bic-cajt) Ma tafx li jien il-Kap il-gdid ta’ l-ghassiesa tal-Belt u nista’ narrestak?

 

ESMERALDA            Inti minti kap ta’ xejn ghax ikollok taghmel biss dak li jorndnalek Sidek.. L-Imhallef  Klawdju Frollo.

 

FIBUS                        Dak huwa l-qofol tas-servizz...  li nobdu l-ordnijiet minghajr ma nistaqsu.

 

ESMERALDA            Tassew?!  Qed tara hux x’kaptan fik... lanqas ghandek biss liberta’ li thaddem mohhok.

 

                                    FANFARRA.  Jidhlu aktar suldati jakkumpanjaw lil FROLLO

 

FROLLO                    (lil Fibus)  Nittama li kollox taht il-kontroll assolut.

 

FIBUS                        Thabbel rasek xejn Eccellenza.  Dawn iz-Zingari mhuma se jaqilghulna l-ebda nkwiet.  Ftit divertiment u xejn aktar.

 

FROLLO                    Hmmm.. Inti ghadek gdid fil-belt u lil dawn in-nies ma tafhomx.  Aghar mill-grieden li jgorru l-pesta.  Sriep velenuzi.  Ejjew... ha nfittxu nehilsuha.  Aghti bidu ghal din il-feta tal-bluha... ghall-karnival.

 

                                    Kanzunetta - 3

 

Jum il-Karnival

                                                                        (Topsy-Turvy)

 

KOR                            Ejjew... ejjew

                                    Hallu l-pala u l-mohriet,

                                    Hallu z-zwiemel u l-merhliet,

                                    Ejjew, ejjew,

                                    Illum nifthu bieb l-infern,

                                    Thallu jzommkom l-ebda mpenn,

                                    Illum huwa l-Jum tal-...

 

KLOPEN                    Genn....

                                    Waslet il-festa taghna, l-isbah jum,

                                    Kull sena din il-belt mir-raqda tqum,

                                    Kulhadd sultan u kull sultan mignun,

                                    Wasal il-Jum tal-Karnival!

                                    Illum ix-xjaten jisfaw mehlusin,

                                    Illum jitkexkxu anki l-qaddisin,

                                    Illum nitbellhu lkoll ghax jum il-Karnival!

 

KOR                            Jum il-Bluha!

KLOPEN                    Kulhadd jaqbez, kulhadd joghla,

KOR                            Jum il-Bluha!

KLOPEN                    Kollox jaghmel gabirjola,

                                    Kollox bluha x-xjuh isiru tfal

                                    Kollox genn ghal Jum il-Karnival!

 

                                    - - - - - - - muzika - - - - - -

                                   

KOR + KLOPEN        Aqbez w ghola,

KLOPEN                    Doqqu t-tnabar u t-trumbetti,

KOR + KLOPEN        Gabirjola,

                                    Gibu platti w klarinetti,

                                    Lejn il-belt resqin il-kbar u z-zghar,

KLOPEN                    Dil-gurnata se ngawduha

                                    Storbju, kant u genn u bluha,

KOR + KLOPEN        Ghax illum hu jum u-Karnival....

 

KLOPEN                    Ejjew!  Ejjjew!

                                    Ersqu, ersqu u ffullaw

                                    Dan hu l-waqt sabiex taraw!

                                    Ejjew!  Ejjew!

                                    Osservaw diz-zifna sew,

                                    Harsu ftit jekk hux tassew!

                                    Esmeralda oh xi... hlew!

 

                                    Waqt il- muzika ESMERALDA tohrog tizfen

 

KLOPEN                    Dan hu l-waqt li konna qeghdin nippjanaw,

                                    Dan hu l-hin met’gherfna kollu napplikaw,

                                    Ghax illum sultan sejrin ninkurunaw,

                                    Sutan gdid tal-bluha u tal-genn.

                                    Ej’ aghmlu wicckom ikrah daqs ta’ mitt xitan

                                    Wicc mostruz li jkun tal-biza’ daqs id-dlam,

                                    L-aktar wicc ta’ wahx u kruha llum se jkun sultan!

 

KOR                            Jum il-Bluha

KLOPEN                    Ejjew  nehhu kull misthija

KOR                            Jum il-Bluha!

KLOPEN                    Tistghu anki tidhku bija.

KOR                            Aghmlu wicckom ikrah daqs ta’ baghal

                                    Ghax illum hu Jum il-karnival!

 

                                    Waqt  il-Muzika tal-kanzunetta:

 

                                    Johorgu tlieta jew erba’ maskarati biex in-nies jivvutawlhom, imma kull darba l-folla tghidilhom “Buuu”.  Fl-ahhar jitfacca QUASIMODO.  Malli tarah il-folla tinfexx iccapcap.

 

KLOPEN                    Sinjuri... illum wicc Parigi se jkollu l-aqwa wicc li qatt deher ghax se jkun wicc il-kruha.

 

                                    FOLLA tidhak u toghxa.

 

KLOPEN                    Ghiduli intom sinjuri gentlomi Parigini, qattx rajtu wicc bhal dan: perfett fil-mostrozita’ tieghu, stupend fit-tghaffig,  artistiku fil-karikatura... il-wicc li llum Parigi kollha se toghxa warajh!

 

FOLLA-1                    Dak Quasimodo... id-daqqâq tal-qniepen.

 

FOLLA-2                    Il-mostru!

 

FOLLA-3                    Iva Quasimodo!

 

FROLLO                    (mill-boghod... ixxukkjat, imma qed donnu qed jitkellem wahdu)  Quasimodo!!!!

 

KLOPEN                    Le, Sinjuri... x’intom tghidu?!  Ghandkom zball.  Dan illum huwa s-Sultan taghna!  Is-Sultan tal-Karnival!

 

                                    Tkompli l-Kanzunetta

 

KOR                            Darba f’sena jkollna festa mill-kbar nett

KLOPEN                                Sliem ja sultan

                      &